TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 38

38
Bülten
TEMMUZ
2017
Ü r ü n T a k i p S i s t e m i ( Ü T S ) T ı b b i C i h a z F i r m a l a r ı n ı n K u l l a n ı m ı n a A ç ı l d ı
Halk sağlığının korunması ve güvenli ürüne erişim ile kayıt
dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yurtiçi piyasaya arz
edilen yerli ve ithal tıbbi cihazların kaydının, takibinin ve de-
netiminin yapılması için 7 Ocak 2014 tarihinde çalışmalarına
başlanılanÜrünTakip Sistemi (ÜTS), tıbbi cihaz firmalarının kul-
lanımına açıldı.
ÜTS ile tıbbi cihaz firmaları kayıt işlemleri dış sistem enteg-
rasyonları ile hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve firmaların
belge ve ürün başvuruları e-imza ile alınarak anında sisteme
yansıtılıyor. ÜTS ile birlikte daha önceTürkiye İlaç veTıbbi Cihaz
Kurumu (TİTCK), tıbbi cihaz firmaları ve ilgili paydaşlar tarafın-
dan kullanılmakta olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası da (TİTUBB) veri girişlerine kapatıldı.
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tıbbi Cihaz
Firmalarının Kullanımına Açıldı
Kurumumuz Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Güney Kore Bü-
yükelçisi Yunsoo Cho’ya iade-i ziyarette bulundu. Görüşme-
de, Türkiye ve Kore arasındaki işbirliğinden duyulan karşılıklı
memnuniyet ifade edildi. Kurumumuz ile Güney Kore arasın-
daki bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik
Gebze Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde ger-
çekleştirilen Bilgi Günü’nde Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbir-
liği (European Cooperaion in Science and Technology-COST)
Programı ve İkili ve Çoklu İşbirlikleri Bilgi Günü gerçekleştirildi.
Yaklaşık 30 araştırmacının katıldığı Bilgi Günü’nde COST
ve İkili İşbirliği Programlarına katılım kuralları, TÜBİTAK Proje
EUREKA Sekretaryası ve İspanya Endüstriyel Teknoloji Geli-
şim Merkezi (CDTI), Barselona’da ‘EUREKA İnovasyon Haftası”
adı altında ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, EUREKA çatısı
çalışmaların devam ettirileceği ve bu kapsamda Ekim ayında
Güney Kore’ye bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı ak-
tarıldı. Bu çerçevede, ilgili muadil kurumlarla ikili görüşmeler
yapılabileceği ve işbirliğinin geliştirilebileceği konusu günde-
me getirildi.
Başvuru Sistemi ve başvuru kazanımları hakkında bilgi verildi.
COST katılımından elde edilecek faydaların, özellikle kariyeri-
nin başındaki Türk araştırmacıların kendi uzmanlık alanlarında
faaliyet gösteren uluslararası bilimsel ağlara ulaşmaları açısın-
dan öneminin vurgulandığı etkinlikte, ayrıca katılımcılara TÜ-
BİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından hizmete
açılan web-sitesi,“ufuk2020.org.tr”hakkında da bilgi verildi.
altındaki uluslararası işbirliği proje hibe destek enstrümanları
tanıtıldı. Katılımcılara yönelik birebir görüşme oturumlarının
düzenlendiği etkinlikte, pazara yönelik Ar-Ge ve inovasyon
proje iş birlikleri kurulması hedeflendi.
Etkinliğe, Türkiye’den firmaların katılabilmesi için açılan çağrı
sonucunda 33 firmaya TÜBİTAK seyahat desteği verildi. Türki-
ye dışında da bir çok ülkeden temsilcilerin yer aldığı etkinlikte,
yeni ürün, süreç veya hizmet geliştiren yenilikçi firmalar EURE-
KA programları hakkında bilgilendirildi ve ikili görüşmeler ger-
çekleştirdi.
Kurumumuz Güney Kore Büyükelçiliği’ne İade-i Ziyarette Bulundu
COST ve İkili İşbirliği Programları Bilgi Günleri Devam Ediyor
Yenilikçi firmaları ile Türkiye, EUREKA İnovasyon Haftası’na Katıldı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook