TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARTEK
“Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Çalıştayı”
Suudi Arabistan’ın önde gelen üniversitelerinden biri olan
King Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) ve
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) işbirliği top-
lantısı TÜBİTAK Marmara Teknokent’te yapıldı. Toplantı ön-
cesinde KAUST yetkilileri Ankara ve İstanbul’da teknopark
ve firmaları ziyaret etti.
Türkiye’deki teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların
Suudi Arabistan ve Orta Doğu pazarına açılabilmesi, King
Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) bünye-
sinde yer alarak Suudi Arabistan girişimcilik ekosisteminde
değer yaratmaları ve uluslararası pazarda etkinliklerini art-
tırmaları amaçlarıyla gerçekleşen toplantıya, TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent, Kocaeli Teknopark, GOSB Teknopark, Yıldız
Teknopark Boğaziçi Teknopark, İTÜ Arı Teknokent yetkilileri
ve firmalar katıldı.
KAUST yetkilileri, Türkiye’deki Teknoparklarda geliştirilen
teknolojilerin Suudi Arabistan pazarında da önemli olduğu-
nu ve bu görüşmelerin işbirliği için ilk adım olduğunu vur-
guladı. On dört firma ile bir araya gelen heyet, bir sonraki
toplantıda Türkiye’den gelecek bir heyeti bölgelerinde ağır-
lamak istediklerini dile getirdi.
Teknoparklar Suudi Arabistan
Pazarına Açılıyor
TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT, İstanbul Gelişim Üniver-
sitesi Tarafından Düzenlenen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversi-
te Çalıştayı”na Panelist olarak katıldı.
Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir
Gayretli’nin ve Rektör Burhan Aykaç’ın açılış konuşmalarıy-
la başlayan Çalıştayda, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel
Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Türkiye’deki teknokentler ve giri-
şimcilik ekosistemi hakkında; Sakarya Teknokent Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Tahsin Engin de ADAPTTO’nun başarılı çalış-
maları ve Türkiye’de TTO’lar hakkında birer sunum yaptılar.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook