TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
T Ü B İ T A K B İ L G E M
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız, Prof. Dr. Metin Yereba-
kan ve Doç. Dr. Hakan Ertem ile birlikte TÜSSİDE’deyi ziyaret
etti.
TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal, Enstitünün iş gücü ve te-
sis kaynakları; TÜSSİDE’nin akademik kadrosu ve uzmanlık
alanları, gerçekleştirmiş olduğu Ar-Ge projeleri hakkında
bilgi verdi. Bilgi paylaşımının ardından TÜSSİDE’nin yetenek
ve yetkinlikleri ile TCDD’nin olası proje ihtiyaçları masaya ya-
tırıldı. TCDD’nin TÜSSİDE ile birlikte gerçekleştirilebileceği iş
geliştirme faaliyetleri üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.
TCDD Genel Müdürü TÜSSİDE’yi Ziyareti Etti
OECD Kore Politika Merkezi yetkilileri, ikili ilişkileri geliş-
tirmek ve olası işbirliklerini görüşmek üzere TÜBİTAK TÜS-
SİDE’yi (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) ziyaret etti.
Ziyaret programı kapsamında TÜSSİDE Enstitü Müdürü
Tezer Battal, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitü
(YTE) Müdürü Cemil Sağıroğlu, Kore Politika Merkezi Kamu
Programı Genel Müdürü Park Deok Soo ve Araştırma Görev-
lisi Jace Choi yer aldı.
Programda, TÜSSİDE ve YTE çalışma alanları ve yetkinlik-
leri konusunda Koreli katılımcılara bilgi verdi. Park Deok Soo
ise Kore Politika Merkezi’nin kamu yönetimi, vergi, rekabet,
sağlık ve güvenlik politikası alanlarında yoğunlaştığını be-
lirtti. Ayrıca, temel hedeflerinden birinin kendi ülkelerinde
yaptıkları çalışmaları, OECD ülkelerine ve diğer Asya ülkele-
rine ulaştırmak olduğuna değindi.
Ziyaret kapsamında kurumlar arasında uzmanların eğiti-
OECD Kore Politika Merkezi
TÜBİTAK TÜSSİDE’de İncelemelerde Bulundu
mi, değişimi ve e-devlet gibi konularda yapılabilecek olası
işbirlikleri üzerinde duruldu. Konuşulan çerçevede mutaba-
kat zaptı imzalanmasına karar verildi.
İETT Esnek Ulaşım Projesi Başarı ile Tamamlandı
İETT ile TÜSSİDE arasında Haziran 2013’te imzalanan ve
İstanbul genelindeki otobüs hatları ile Metrobüs hattının
araç düzenlemelerini yaparak yolcuların daha rahat seyahat
etmesini amaçlayan proje, Ekim ayı itibari ile sona erdi.
Projenin sonucunda metrobüs ve otobüs hatları yeniden
düzenlenerek yoğun saatlerdeki talep daha etkin bir şekilde
karşılandı ve doluluk oranlarında yüzde 20’ye yakın iyileş-
meler sağlandı.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook