TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
N-Tipi Mikrokalorimetre Projesi Tamamlandı
Mısır Metroloji Enstitüsü (NIS) için tasarlanan Mikroka-
lorimetre sistemi, tamamı TÜBİTAK UME RF ve Mikrodalga
Laboratuvarı tarafından tamamlanarak teslim edildi. Birincil
seviye mikrokalorimetre sistemi tamamen TÜBİTAK UME ve
Türkiye kabiliyetleri kullanılarak hayata geçirilmiş oldu.
Proje kapsamında RAMNT firması aracılığı ile bir adet N
tipi (10 MHz-18 GHz) mikrokalorimetrenin tasarımı, üretimi,
fonksiyonel testi başarıyla sonuçlandırıldı ve eğitimleri de
verilerek Mısır Metroloji Enstitüsü’nün kullanımına sunuldu.
Projenin tamamlanmasıyla birincil seviye mikrokalori-
metre sistemi tamamen TÜBİTAK UME ve Türkiye kabiliyet-
leri kullanılarak hayata geçirilmiş ve başka bir ülke metroloji
enstitüsünün kullanımına sunulmuş oldu.
Mikrokalorimetrelerin KullanımAlanı:
RF güç ölçümlerinde birincil seviye sistem olarak kabul
edilen mikrokalorimetre, ulusal metroloji enstitüleri tarafın-
dan birincil seviye güç ölçümlerinde kullanılan güç algıla-
yıcılarının kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesinde kullanılı-
yor. Ticari olarak pazarda bulunmayan bu sistemler, projeler
kapsamında, NPL (İngiltere), PTB (Almanya), LNE (Fransa),
INRiM (İtalya) ve NIST (Amerika Bileşik Devletleri) gibi büyük
metroloji enstitüleri tarafından üretiliyor. Her konektör tipi
ve güç algılayıcısı için farklı yapıda olan mikrokalorimetreler
enstitüler tarafından kendi gereksinimlerini karşılamak üze-
re isteğe göre tasarlanıyor.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook