TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Gebze Ticaret Odası’nda TÜBİTAK MAM Tanıtıldı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı enstitüler-
de yürütülen çalışmaların tanıtılması amacıyla Gebze Tica-
ret Odası’nda (GTO) TÜBİTAK MAM Tanıtım Semineri düzen-
lendi. Seminere Ekonomi Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Yıldırım Beyazıt Üniversite-
si, SİAD Başkanları, GTO Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek
Komite Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri katıldı.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler açılış konuşmasında,
TÜBİTAK MAM’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile
getirerek sanayi ve teknolojinin entegre olmasının önemine
ilişkin görüşlerini paylaştı. TÜBİTAK MAM Strateji ve Tekno-
loji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı,
milli projelere imza atan bir kurum olarak TÜBİTAK MAM’ın
bilgi birikiminden sanayicilerin daha fazla faydalanması ge-
rektiğinin önemine değindi.
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü
Dr. Selma Ayaz, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitü-
sü Müdür Yardımcısı Dr. Abdullah Karadağ, Gıda Enstitüsü
Müdürü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Kimyasal Teknoloji
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ülker Beker, Malzeme Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Metin Usta, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü-
Nükleer Kümelenme Toplantısı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan, TÜBİTAK
MAM’ın da içinde yer aldığı “Nükleer Sanayi Kümesi (NÜK-
SAK)” başvurusu ön değerlendirmeyi geçti ve Küme İş Pla-
nı’nın Bakanlık Seçici Kurulu’na sunulması aşamasına gelindi.
Bu doğrultuda TÜBİTAK MAM ev sahipliğinde, 15 firma-
dan 30 yetkilinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, Küme
T Ü B İ T A K B İ L G E M
sü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman ve Enerji Enstitüsü
Başuzman Araştırmacı Namık Ünlü tarafından gerçekleştiri-
len sunumlar ile enstitülerin çalışma alanlarına ve yürütülen
projelerine ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.
Sanayi temsilcilerine yönelik düzenlenen anketlerde; fir-
maların ihtiyaçları doğrultusunda TÜBİTAK MAM tarafından
yapılması talep edilen test/analizler, yurt içinde yaptırılama-
yıp yurt dışından alınan test/analiz hizmet bilgileri ile Ar-Ge
ihtiyaç konuları MAM Endüstriyel Hizmetler Birimi’ne iletildi.
İş Planı hazırlanması kapsamında firmalar faaliyet alanlarına
göre ortak proje oluşturmak amacıyla proje fikirlerini pay-
laştı. TÜBİTAK MAM’ın da içinde yer alabileceği proje fikirle-
rinin oluşturulduğu toplantıda Doç. Dr. Havva Kazdal Zeytin
“Nükleer Teknoloji – Bugünü ve Geleceği” konulu sunumu
gerçekleştirdi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook