TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 34

34
Bülten
ARALIK 2015
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Dönüşüm
Programı çerçevesinde Eskişehir ve Samsun’da yerel çalıştay-
lar gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı(ASPB) ile TÜSSİDE tara-
fından yürütülen “Hizmet Kuruluşlarının Yerel Yönetimlere
Devir Altyapı Projesi” kapsamında Samsun’da ve Eskişehir’de
iki ayrı Ortak Akıl Platformu (OAP®) gerçekleştirildi. TÜSSİDE
moderatörlüğünde gerçekleştirilen OAP çalışmasında sosyal
hizmetlerin mevcut durumu, sosyal hizmetlerin yerel yöne-
timlere devri sonrası yaşanabilecek gelişmeler, devir sırasın-
da ve sonrasında oluşabilecek riskler gruplar halinde tartışıl-
dı ve öneriler geliştirildi.
MEB Liderlik, Girişimcilik ve Öğretmenlik Seminerlerine
KatılımSayısı 12 Bine Ulaştı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı arasında imzalanan protokol uyarınca, TÜBİTAK TÜSSİ-
DE’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik
Eğitim Okul ve Kurumlarında Görevli Yönetici ve Meslek
Dersleri Öğretmenlerine Yönelik Liderlik, Girişimcilik ve Öğ-
retmenlik Eğitimleri Projesi kapsamında eğitimalan yönetici
ve öğretmenlerin sayısı Kasım sonu itibariyle 12 bin’e ulaştı.
Program tasarımının TÜSSİDE tarafından gerçekleştirildiği
projede, eğiticilik görevi de TÜSSİDE uzmanları tarafından
yapılıyor. Proje, Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında gö-
revli yönetici ve meslek dersleri öğretmenlerinin liderlik ve
girişimcilik konusundaki farkındalıklarını ve yetkinliklerini
arttırmayı; bu doğrultuda öğretmenler ve yöneticiler aracılı-
ğıyla okullarda okuyan öğrencilere erken yaşta nitelikli giri-
şimcilik ile ilgili kültürün kazandırılması; eğitim sektörünün
en büyük girişimcilik projesi ile 2023 Vizyonu doğrultusun-
TÜSSİDE’den Eskişehir ve Samsun’da
Ortak Akıl Platformu
Samsun’da yapılan Çalıştaya İstanbul, Diyarbakır, Erzurum,
Kayseri ve Samsun il müdürlüklerinde görevli yönetici, ba-
kım ve meslek elemanlarından oluşan 100 kişi katıldı. Eski-
şehir’deki Çalıştaya ise Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli
ve Sakarya’nın il müdürlüklerinde görevli 109 yönetici, ba-
kım ve meslek elemanı katıldı.
ASPB ile gerçekleştirilen proje, sosyal politikada dönüşüm
programı çerçevesinde Bakanlığa ve belediyelere bağlı sos-
yal hizmet kuruluşlarının, Bakanlık İl Müdürlüğünün ve mer-
kez teşkilatının bakım hizmetlerinde aktif olarak aldığı rolün
mülakat, anket ve çalıştay yöntemleri ile saha araştırmasının
ve analizinin yapılmasını hedefliyor.
da girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün okullardan
başlayarak topluma yaygınlaştırılması hedefleniyor.
2016 yılı sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenen projede, 15
bin öğretmen ve yöneticinin eğitim alması öngörülüyor.
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook