TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’deki atık
sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının 2010 yılın-
dan bu yana desteklediği “TÜRKTAY Türkiye’de Tüm Yönle-
riyle Atık Yönetimi Paneli”nin altıncısı bu yıl Ankara’da ger-
çekleştirildi.
Panele, TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan
Zuhuri Sarıkaya, TAYÇED Yönetme Kurulu Başkanı Muham-
met Saraç, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
Müdürü Dr. Selma Ayaz, TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji
Enstitüsü’nden Başuzman Araştırmacı Dr. H. Jülide Köroğlu,
Uzman Araştırmacı Bayram Andak, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakan-
lığı yetkilileri ve atık yönetimine ilişkin derneklerin yanı sıra
birçok üniversite ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği kapsamında Çevre
Faslı müzakerelerinin alt başlıklarından birisi olan Atık Yöne-
timi ve Geri Dönüşüm’ün tüm yönleriyle ele alınıp, ülkemi-
zin sanayileşme temelli, etkin bir atık yönetimine ulaşması-
na katkı sunmayı amaçlayan Panelin hedef kitlesini, atık ve
geri dönüşüm kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarıyla birlikte özellikle sanayi ağırlıklı üretim ve hizmet
sunan sektörler oluşturuyor.
Panel’de yaptığı açılış konuşmasında TÜBİTAK MAM’ın
atık yönetimine ilişkin yaptığı çalışmalara değinen TÜBİTAK
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma
Ayaz, maden atıkları, belediye atıkları, endüstriyel atıklar
ve ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili olası işbirliklerinden
söz etti. Başuzman Araştırmacı Dr. İpek Erzi ise “Avrupa Bir-
liği’nde Atık Yönetimi ve UFUK 2020 Programına Yansıması”
konulu sunum gerçekleştirdi.
Dr. H. Jülide Köroğlu “Atık Yağ Geri Kazanım Teknoloji-
leri ve Baz Yağ Üretimi” konulu sunumunda, geri kazanım
teknolojilerinin teknik değerlendirmesi ve baz yağ üretimi-
nin öneminden bahsederek, sorunların çözümü için etkin
bir kontrol, izleme ve denetleme sistemi oluşturulmasının
gerekli olduğunu ifade etti. Köroğlu, çözüm için Kimyasal
Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen ve 2011 yılında ta-
mamlanan KAMAG 1007 proje sonuçlarının uygulanmasını
vurguladı.
Bayram Andak ise “Atık Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanımı”
konulu sunumunda KAMAG 1007 projesi kapsamında kuru-
lan pil geri kazanım tesisi, proje çıktıları ve yapılan çalışma-
ları özetledi.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook