TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 32

32
Bülten
ARALIK 2015
Kalkınma Bakanlığı desteğiyle TÜBİTAK MAM Enerji Ens-
titüsü tarafından yürütülmekte olan “Gaz Teknolojileri Mü-
kemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Projesi” kapsamında, sektör
temsilcileri ve ilgili tüm paydaşlarla yakın dönemdeki işbir-
liği aktivitelerinin değerlendirilmesi ve yeni projelerin geliş-
tirilmesi amacıyla, “Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi
(GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı” Kuşadası’nda gerçek-
leştirildi.
GAZTEM Ulusal Paydaşlar Toplantısı, TÜBİTAK MAM Baş-
kanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Kalkınma Bakanlığı Ener-
ji Uzmanı Yıldız Erkmen, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel
Müdür Yrd. Dr. Abdurrahman Murat’ın açılış konuşmaları
ile başladı. Toplantıya, Kalkınma Bakanlığı, TKİ, EÜAŞ, SEAŞ,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İstanbul Enerji A.Ş, İG-
DAŞ, İSTAÇ, UGETAM, GAZMER, KGS, KarakayaTech, Tüpraş,
AYGAZ, GAIA CF, Altaca, Eksim, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Mar-
mara Üniversitesi, İtalya-CNR ve Almanya FZ Jülich Araştır-
ma Merkezi olmak üzere kamu, sanayi ve üniversitelerden
100’ü aşkın kişi katıldı.
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü proje yürütücüsü Doç. Dr.
Atilla Ersöz ve proje paydaşları tarafından yapılan sunum-
lardan oluşan beş oturum gerçekleşti. “Fosil Yakıtlardan ve
Yenilenebilir Kaynaklardan Yakıt ve Değerli Kimyasal Üretim
Teknolojileri”, “Karbondioksit Tutma, Depolama ve Değer-
lendirme Teknolojileri”, “Gaz Arıtımı/Temizlenmesi Tekno-
lojileri”, “Alternatif Teknolojiler”, “Gaz İletim/Dağıtım ve En-
düstriyel Hizmetler” konulu oturumlarda toplam 30 teknik
sunum yer aldı.
Toplantının en önemli bölümünü, çalışma grupları oluş-
turularak gaz teknolojileri ile ilgili güncel problemlerin
görüşüldüğü GAZTEM Çalıştayı oluşturdu. Katılımcılar, gaz
teknolojileri alanındaki mevcut durum hakkında çözüm
önerilerinin tartışıldığı, Ar-Ge projeleri ve işbirliği imkanları-
nın değerlendirildiği görüşmelerde bulundular. Toplantının
3. günü Soma’da bulunan TÜBİTAK ve TKİ destekli “Biyo-
kütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRİJEN)
Projesi”nin 1 MWt ölçeğindeki pilot tesisine teknik gezi dü-
zenlendi. TRİJEN proje yürütücüsü Doç. Dr. Fehmi Akgün ka-
tılımcılara tesis ve projenin mevcut durumu hakkında bilgi
verdi.
“Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Pro-
jesi”, 2011–2015 yılları arasında gaz teknolojileri konusunda
yüksek verimli, yenilikçi, rekabetçi ve çevre dostu sistemle-
rin, proseslerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının
ve endüstriyel hizmetlerin yürütüleceği bir merkezin kurul-
masını hedefliyor.
Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi
(GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı
T Ü B İ T A K M A M
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook