TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Pro-
jesi’nin açılış toplantısı, TÜBİTAK Başkanlık Mustafa İnan
Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üni-
versitesi, Sinop Üniversitesi, Maden Tetkik Arama ve Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri katıldı.
Toplantı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Haldun Karan ile Çevre Şehirci-
lik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim
Genel Müdürü Mustafa Satılmış’ın açılış konuşmaları ile
başladı. TÜBİTAK MAM Proje Yürütücüsü Ersan Kuzyaka ta-
rafından proje tanıtıldı. Proje Genel Koordinatörü Doç. Dr.
Çolpan Beken ise “Denizlerde Mevcut İzleme Durumunun
Değerlendirilmesi” konulu sunum yaptı. Karadeniz Koordi-
natörü Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Ege ve Akdeniz Koor-
dinatörü Filiz Küçüksezgin ve Marmara Denizi ve Boğazlar
Koordinatörü Hüsne Altıok tarafından yapılan sunumlar ile
denizlerimizde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.
Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun
Sağlanması Projesi
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof.
Dr. Abdullah Karaman ile beraberinde Doç. Dr. Ekrem Zor,
Doç. Dr. Serdar Özalaybey ve Doç. Dr. Mehmet Ergin’den
oluşan heyet, Azerbaycan’da Bakü Devlet Üniversitesi, Ab-
şeronYarımadası Belediyeleri ve Azerbaycan Fevkalade İşler
Nazırlığı ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Azerbaycanlı uzman-
ların işbirliği ile Abşeron Yarımadasının önemli illerinde
depreme hazırlık amaçlı “Zemin Sınıflaması ve Sismik Teh-
like Değerlendirme” temalı proje yapılması konusunda mu-
tabakat sağlandı. Bu işbirliği ile sismik tehlikenin yüksek ve
düşük olduğu yerlerin belirlenmesi ve Deprem Afet Planı
altyapısı oluşturulması hedefleniyor.
TÜBİTAKMAM Azerbaycan’ı Ziyaret Etti
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook