TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 11

11
yerli üretimden yanayız. Çevre ve kalkınma ilişkisini sağlıklı
bir şekilde kurabilmek için de buna ihtiyacımız olduğunu bi-
liyoruz. Çevreyi korumadan, enerjinin devamlılığını hesaba
katmadan kalkınmada sürdürebilirliği yakalayamayız."
"Enerji konusunda
yerli üretime ihtiyacımız olduğu açıktır"
Türkiye'nin şu anda enerjide dışa bağımlı olduğuna işaret
eden Işık, "Enerji konusunda yerli üretime ihtiyacımız oldu-
ğu açıktır. Fosil yakıtlara dayalı enerji azlığından dolayı al-
ternatif enerjiler bizim sorunumuza çare olabilir. Bu konuda
2023 vizyonunda da vurgulandığı gibi hidroelektrik enerjisi
hariç halen yüzde 5'lerde olan yenilenebilir enerji kaynakla-
rının toplam enerji üretimi içerisindeki payını yüzde 30'lara
çıkarmak istiyoruz. Bu alanda yerli üretimin geliştirilebilmesi
için de endüstrimizi geliştirmek istiyor, Ar-Ge ve yenilik poli-
tikalarına büyük önem veriyoruz” dedi.
"Mevcut OSB'ler 'yeşil OSB'ye dönüşecek"
Organize Sanayi Bölgelerinde mutlaka arıtma tesislerinin
olmasını ve buradaki firmaların çevreye zarar vermeden, te-
miz üretim yapmalarını istediklerini anlatan Işık, bu konuda
örnek çalışmalarından birini Ergene Havzasında yaptıklarını
bildirdi. Bakan Fikri Işık, mevcut OSB'lerin "yeşil OSB"ye dö-
nüştürülmesine yönelik destekler sağlamanın da gündem-
lerinin en üst sıralarında yer aldığını kaydetti.
Öte yandan, enerji verimliliği kapsamında sanayide dönü-
şümün ilk adımını elektrik motorlarında attıklarını anlatan
Işık, Türkiye'deki tüm elektriğin yüzde 35'ini tüketen ve yüz-
de 80'i düşük verimli elektrik motorlarını yüksek verimlileriy-
le değiştirmeyle ilgili çalışmayı başlattıklarını söyledi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44
Powered by FlippingBook