TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 6

6
Bülten
Ş
u anki adıyla Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
(BİDEB), TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 1964 yılındaki ikinci
toplantısında kuruldu. TÜBİTAK’ın 1963 yılında kurulduğunu
düşünürsek, bilim-teknoloji insan kaynağının yetiştirilmesi-
nin Kurumun en öncelikli amaçlarından biri olduğunu söy-
lemek yanlış olmaz. TÜBİTAK bünyesinde kurulan ilk grup
olan, o zamanki adıyla Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nun
(BAYG) kuruluş amacı, bilim adamları ve araştırmacıların
yetiştirilmesini sağlamak, üstün kabiliyet ve başarılarıyla
kendilerini gösteren gençleri izleyerek onların gelişmelerine
yardımcı olmaktı. Araçlarda bazı değişiklikler olmuş olsa bile
amacımız hala aynı.
1968 yılından itibaren destek ve burs vermeye başlayan
BİDEB, ülkemizin bilim ve teknolojide ilerleme kaydedebil-
mesi ve 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın ilk 10 eko-
TÜBİTAK ne kadar zamandır burs veriyor ve bu bursların temel amacı nedir?
nomisi arasında yer alabilmesi için gerekli insan gücünün
yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Bu amaçla farklı niteliklerde
eğitim, burs ve destek programları yürütüyor.
İlköğretim-
den doktora sonrası araştırmacı ve akademisyenlere ka-
dar geniş kitlelere hitap eden bu programlarla, öğrenci-
ler eğitimhayatları boyuncaTÜBİTAK desteğini arkasına
alarak bilimsel çalışmalarını sürdürebiliyor.
Dolayısıyla
TÜBİTAK bursları gençlerimizin bilimsel araştırmaya yönel-
mesinde ciddi bir tetikleyici, itici güç.
Sağlanan burslarla
gençlerimize istedikleri ve çaba gösterdikleri takdirde
bilimsel alanlarda iyi bir geleceğe sahip olabilecekleri
mesajı veriliyor.
Böylece hem başarılı gençlerimizin tekno-
loji ve bilgi üreterek topluma daha faydalı olmaları hem de
bilim ve teknoloji alanına yönelmeleri sağlanıyor.
“BİDEB, TÜBİTAK bünyesinde
kurulan ilk araştırma grubu”
“TÜBİTAK bursları, gençlerimizin bilimsel
araştırmaya yönelmesinde ciddi bir itici güç”
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook