TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 7

TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
7
Türkiye’nin teknoloji transferine odaklandığını anlatan Işık, 2012’den itibaren TÜBİTAK’ın her bir üniversiteye 10 yıl boyunca yılda 1 milyon liralık destek
vermeye başlamasının üniversiteler arasında rekabeti beraberinde getirdiğini söyledi.
Kamu olarak ciddi destekler verildiğini anlatan Işık,
“TÜBİTAK’ın geçen yıl TEYDEB’de verdiği destek 468 milyon
lira. Bu sene yetmemesini temenni ederek söylüyorum, 1,5
milyar lira nakit hibe desteğimiz var. Keşke kullansak da ek
bütçe için Maliye Bakanımızdan ricada bulunsak” diye ko-
nuştu. Işık, devamla şunları söyledi:
“Benim bir fikrim var, diyen bir tekno girişimciye, 100
bin lira hibe desteğiyle başlıyoruz. İlerleme olduğunda
TÜBİTAK aracığıyla 550 bin liraya kadar, yüzde 75’i hibe,
desteklemeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda üretim
noktasına gelen fikir varsa onu tekno yatırımla 10 milyon
liraya kadar destekliyoruz. Üretim yapan insan için ulusla-
rarası fuarlara katılma, ihracatını artırma, markalaşmasıyla
ilgili ayrıca destekler veriyoruz.”
Ar-Ge Fonuna Yüzde 5 Kesinti Olacak
Yaptıkları hesaplamalarda bir Ar-Ge projesinde her-
hangi bir öğretim üyesinin, ürettiği değerin ancak yüzde
54’üne kadarını alabildiğini belirten Işık, “Bu biraz motivas-
yonu bozuyor, bazen de projeyi olduğundan daha büyüt-
me ihtiyacı getiriyor. Yeni bir karar aldık, YÖK, Maliye Ba-
kanlığı ile ilgili kurumlarla görüştük. Bir Ar-Ge projesinde
üretilen değerden hiçbir şekilde gelir vergisi alınmayacak,
gelir vergisi kesintisini kaldıracağız, kanuni düzenleme
yapacağız. Ar-Ge fonuna yüzde 5’lik kesinti olacak, döner
sermayeye sadece yüzde 10’luk kesinti olacak. Üretilen 100
liralık değerin 85 lirası öğretim üyesinin cebinde kalacak.
Amacımız, hocalarımızı Ar-Ge’ye daha da fazla yönlendir-
mek” diye konuştu.
Yapılacak tüm önerilere açık olunduğunu ifade eden
Işık, “Yeter ki ülkemizi bilgi toplumuna dönüştürelim, yeter
ki ekonomimizi bilgi ekonomisine dönüştürelim. Bütün bu
destekler, emek ve mücadele, Türkiye’nin bilgi ekonomisi-
ne ve bilgi toplumuna ulaşması yönündeki çabalarımızdır.
Bugün burada atılacak imzalar, bu hedefe ulaşmada önem-
li katkı sağlayacaktır” diyerek konuşmasını tamamladı.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook