TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Arasında TTO
esi İmzalandı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, TÜBİTAK’ın Teknoloji ve Yenilik
Destek Programları Başkanlığı (TEY-
DEB) aracılığıyla geçen yıl verdiği
desteğin 500 milyon liraya yaklaştığı-
nı belirterek, “Bu sene 1,5 milyar lira
nakit hibe desteğimiz var” dedi.
i Mollamahmutoğlu, Eskişehir Osmangazi Üni. Rek. Prof. Dr. Hasan Gönen, Gebze Teknik Üni. Rek. Prof. Dr. Haluk Görgün, Fırat Üni. Rek. Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,
arya Üni. Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, TOBB Üni. Rek. Prof. Dr. Adem ŞAHİN, Trakya Üni. Rek. Prof. Dr. Yener YÖRÜK
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook