TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 5

5
B
irleşmiş Milletler (BM) önderliğinde ve TÜBİ-
TAK koordinasyonunda yürütülmekte olan
Teknoloji Bankası’nın kurulum sürecinde
organizasyonel ve operasyonel konularda danış-
manlık yapması ve önerilerde bulunması amacıyla
Birleşmiş Milletler tarafından “Yüksek Düzeyli Uz-
manlar Grubu” oluşturuldu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mo-
on’un açıkladığı ve aralarında Haiti eski Başbaka-
nı’nın da bulunduğuYüksek Düzeyli Uzmanlar Gru-
bu’nda En Az Gelişmiş Ülkelerin yanı sıra Türkiye,
ABD, Danimarka ve Çin gibi ülkelerden temsilciler
bulunuyor. Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu ilk top-
lantısını 2015 yılı Şubat ayı içerisinde Türkiye’de
yapması ve çalışmalarını da yaz aylarına doğru ta-
mamlaması bekleniyor. Grubun yaptığı çalışmalar
raporlaştırılarak BM Genel Sekreteri’ne sunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı
“IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler
(EAGÜ) Konferansı” 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde
İstanbul’da toplanmıştı. Toplantıda Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde
EAGÜ’lere yönelik olarak bir taahhüt paketi açıkla-
mıştı. Bu pakette bilim ve teknoloji alanlarına iliş-
kin taahhütlerden biri de EAGÜ’ler için “Teknoloji
Bankası” rolü üstlenecek uluslararası bir merkez
kurulması da yer almıştı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...44
Powered by FlippingBook