TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 10

10
Bülten
Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme
(Ar-Ge) Harcaması
Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşla-
rı, vakıf üniversiteleri ve özel sektördeki anket sonuçları ile
devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine da-
yalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayri Safi
Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2013 yılında bir önceki yıla göre
%13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak hesaplandı.
Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı %0,95.
2013
Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonu
Yılı
TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2013 yılı
Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre;
Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2013 yılında bir önceki
yıla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak
gerçekleşti. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %0,95;
Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 112.969,
TZE araştırmacı sayısı da 89.075 olarak açıklandı.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...44
Powered by FlippingBook