TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 11

11
ları Açıklandı
Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi
Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları
2013 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarında özel
sektör %47,5 ile en büyük paya sahipken bunu %42,1 ile
yükseköğretim sektörü ve %10,4 ile kamu sektörü takip etti.
Bir önceki yıl özel sektör %45,1 ile yine ilk sırada yer alırken,
bunu %43,9 ile yükseköğretim, %11 ile kamu sektörü takip
etti. 2013 yılında Ar-Ge harcamalarının %48,9’u özel sektör
tarafından finanse edilirken bunu %26,6 ile kamu sektörü,
%20,4 ile yükseköğretim sektörü, %3,3 ile takip etti.
Ar-Ge Personeli Sayısı
2013 yılında TZE cinsinden toplam 112.969 kişi Ar-Ge perso-
neli, 89.075 kişi araştırmacı olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre
TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %7,5 oldu.
Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığın-
da, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin %51,7’si özel
sektörde, %37,7’si yükseköğretim sektöründe ve %10,6’sı
kamu sektöründe yer almaktadır.
Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin
Bölgesel Dağılımı
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre
2013 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge
%27,5 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı
Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %21,3 ile Doğu Marmara
(TR4) ve %20,3 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.
Ar-Ge personel sayısına göre ise %22,7 ile İstanbul (TR1) ilk
sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %22,2 ile Batı Anadolu
Bölgesi (TR5) ve %15,5 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri iz-
ledi.
Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.
2013 yılı için güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web say-
fasından ulaşılabilir.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44
Powered by FlippingBook