TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 15

15
Ü
niversitelerde kurulmakta olan TTO’lar; ArGe, ye-
nilik, girişimcilik alanlarında eksikliği hissedilen
ara yüz mekanizması olma işlevini son yıllarda
daha etkin yerine getirmeye başladı. Ülkemizde şe-
killenmekte olan TTO’ların yöneldiği hedef kitle ve
faaliyet kapsamı, ulusal araştırma ve teknoloji geliş-
tirme yetkinlik seviyesinin hızla yükseltilebilmesi için
özellikle geniş tutuluyor. TTO’lar artık; hem üniversi-
telerdeki, hem de sanayideki araştırmacıların, ayrıca
teknolojik girişimciliğe yönelmiş kişilerin ihtiyaçlarını
sağlayacak bir organizasyonla yapılanıyor.
Özel sektör araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik
projelerinin yanı sıra; teknoloji tabanlı girişimciliğe,
üniversite bilgi birikiminin ticarileştirilmesi meka-
nizmalarına da hibe destek veren TÜBİTAK TEYDEB,
üniversitelerde TTO oluşumunu destekleyerek faali-
yetlerini yıllık 1 Milyon TL’ye ve 10 yıla kadar destek-
liyor. Verilen desteklerin etkin çıktılara dönüşmesini
sağlama görevini yürüten TEYDEB; TTO’ların ölçüle-
bilir hedeflerini, belirlenmiş performans göstergeleri
altında izliyor. Bu performans göstergelerinden biri
olan “TTO danışmanlığı ile TEYDEB’e başvuran proje
sayısı” ve “bu başvurulardan kabul edilenlerin oranı”
TEYDEB’in yürüttüğü programların performansını da
etkileyebilme özelliği nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.
Bu nedenle, ülkemiz için yeni bir olgu olan TTO’ların
barındırdığı potansiyeli değerlendirerek, TEYDEB’e
yapılan proje başvuru sayısını ve niteliğini artırmak
yönünde yürütülen tanıtım ve eğitim faaliyetlerine,
2014 yılında, desteklenen TTO’ların da katkı sağlama-
sı yönünde bir yaklaşım geliştirildi ve pilot çerçevede
uygulanmaya başlandı.
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı’nın
2012 ve 2013’de açtığı ilk çağrılar kapsamında; An-
kara, İstanbul ve İzmir dışındaki illerden desteklenen
TTO’larla ortak bir toplantı yapıldı. Bursa’dan Uludağ
Üniversitesi (Ulutek TTO), Eskişehir’den Anadolu Üni-
versitesi (Arinkom TTO) ve Kayseri’den Erciyes Üniver-
sitesi (Erciyes TTO) yeni eğitim-tanıtım stratejisi kapsa-
mında pilot olarak tespit edildi.
Söz konusu tanıtım-eğitim stratejisi doğrultusunda
TTO’lar tarafından düzenlenen etkinliklerde, ilin Sana-
yi ya da Sanayi ve Ticaret Odası katılımları sağlanarak
katkıları alındı.
Birinci aşama faaliyetleri
Bahar-yaz aylarında gerçekleştirilen 1. aşama faali-
yetleri çerçevesinde teknoloji transfer ofisleri, yarım
günlük bir etkinlik programı düzenlendi. Bu etkinlere,
firmalar, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ka-
tılıyor. Program çerçevesinde, uzman kişilerce “KOBİ-
lerde İnovasyon” gibi kavramların açıklandığı eğitsel
sunumlarla birlikte,“Destek Almış Başarılı Firma Dene-
yimleri”,“TTO Faaliyetlerinin Tanıtımı”ve“TEYDEB Des-
tek Programları” hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
İkinci aşama faaliyetleri
Güz döneminde düzenlenen 2. aşama faaliyetle-
ri çerçevesinde; TEYDEB uzmanları tarafından yarım
günlük bir etkinlikte, TEYDEB Destek Programlarına
özgü bir içerikle, “Proje nedir?”, “Ar-Ge ve yenilik proje-
si kapsamı”, “Değerlendirme kriterleri”, “Proje başvuru
formu”, “Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar”,
“Değerlendirme süreci”, “Sık görülen proje ret gerek-
çeleri”, “Proje sözleşmesi”ve“Dönem raporu hazırlama
ve diğer izleme süreci adımları” konularında eğitimler
verildi.
Üçüncü aşama faaliyetleri
3. aşama etkinlikleri 2014 yılının sonuna kadar sür-
dürülecek. 3. aşama etkinliklerinde firmalarla yüz
yüze görüşmeler yapılmaktadır.Teknoparklardaki bu
faaliyetlerde firmalara projelerini sunmaları 30 daki-
kalar zaman veriliyor ve TEYDEB uzmanları tarafından
değerlendirmesi yapılıyor.
Uygulamanın değerlendirilmesi
Ulutek TTO, Arinkom TTO ve Erciyes TTO’nun da
aktif katkısının görüldüğü ve etkinliklerin başarılı ol-
duğu gözlemlenen bu stratejinin, sonuçları değerlen-
dirmeye alındı. Uygulamanın diğer TTO’larda da yay-
gınlaştırılmasına karar verildi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44
Powered by FlippingBook