TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kriptoloji Yaz Okulu”
“Üniversite Öğrencileri İçin
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde yer alan TÜSSİDE tesis-
lerinde gerçekleşen yaz okulu etkinliğine 30 başarılı aday
katıldı.
Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mü-
hendisliği ve Matematik bölümlerinden katılan öğrenci-
lere üç temel eğitim verildi. Bunlardan ilki olan "Kriptoloji
Tarihi" kapsamında Kriptoloji biliminin doğuşu ve tarihsel
gelişimi anlatıldı. Ayrıca, gençlere, ikinci dünya savaşında
kullanılan ve çok önemli bir yeri olan Enigma tipi şifreleme
aygıtları tanıtıldı.
Diğer bir eğitim olan "Kriptografik Temel Yapıtaşları ve
Analiz Teknikleri" çerçevesinde ise temel şifreleme tek-
niklerinden başlayarak, dizi ve blok şifreleme, özet fonk-
siyonlar, açık anahtar şifreleme metotları ve kriptografik
protokoller anlatıldı. Eğitimin üçüncü kısmındaysa modern
uygulama alanlarından örnekler ve yakın gelecek öngörü-
leri aktarıldı. Bunlara ek olarak, gerçekleştirilebilmesi duru-
munda tüm dünyada büyük değişikliklere yol açacak olan
kuantum kriptografi de ayrı bir başlıkta incelendi. Ayrıca,
haberleşme sistemleri, kablosuz ağlar ve türleri, güvenlik
standartları, tempest ve elektromanyetik anten ve radar
sistemleri tanıtıldı.
Yaz okulu, öğretici olmasının yanında gençlerin keyifli
zamanlar geçirmesini da sağladı. "Hazine Avı" oyunu ile öğ-
renciler gruplara ayrılarak, onlardan, kendilerine verilen şif-
reli mesajların çözülmesi istendi. Bunun yanında, belirlen-
miş gruplar eğitim süresi dışında yoğun çalışmalar yaparak
"İlk Algoritmam Proje Sunumları"nda yeni ve özgün Kripto
Algoritmaları tasarladılar. Eğitimin son gününde gruplar ta-
sarımlarını sunarken diğer gruplar ise tasarlanan bu kripto
algoritmaları kırmaya çalıştılar. Bunlara ilaveten, bir hafta
boyunca akşamları Bilim Söyleşisi yapıldı, Robotics hakkın-
da konuşmalar düzenlendi.
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nün (UEKAE)
düzenlediği "Üniversite Öğrencileri İçin 2015 Kriptoloji Yaz Okulu" tamamlandı.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook