TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ufuk 2020 NMP Alanı Toplantısı
“Ufuk 2020 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve
İşleme Teknolojileri (NMP) Alanı Genel Bilgilendirme ve İstişa-
re Toplantısı” 15 Eylül 2015 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Bina-
sı’nda düzenlendi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun açılış konuşma-
sını yaptığı söz konusu toplantıya NMP alanında çalışan Türk
akademi ve özel sektör kuruluşları katılım sağladı.
Toplantı kapsamında, Ufuk 2020 programı NMP Alanı
Program Komite Delegesi Dr. Volkan Özgüz’ün alan özelin-
deki sunumunun ardından, Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ, COST
ve NMP Alanı deneyimleri hakkında bilgiler verdi. Sunum-
ların akabinde Abdurrahman TÜRK (Sabancı Üniversitesi)
Avrupa İşletmeler Ağı, Teknoloji Transfer Ofisleri ve Evrim
Özgül (Arçelik A.Ş) sanayi deneyimlerini paylaştı. NMP Alanı
ulusal irtibat noktaları Burak Tiftik ve Merve Akkuş’un NMP
Alanı konu başlıkları ile ilgili sunumları sonrasında paydaş-
larla iletişimi daha etkin ve verimli bir duruma getirmek
üzere istişare ve görüş alışverişi yapıldı.
Üniversiteler, kamu kurumları, KOBİ’ler ve sanayi kuruluş-
larının önemli rol oynadığı NMP Alanı ulusal koordinasyonu
sürecinde yeni işbirliklerinin geliştirilmesi ve var olan işbir-
liklerinin güçlendirilmesi için önemli bir platform sağlamak
amacıyla bu tür toplantıların önümüzdeki dönemlerde de
tekrarlanması kararlaştırıldı.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook