TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 22

22
Bülten
EKİM 2015
Katar’daki bilimsel araştırma faaliyet ve projelerini fonlayıcı
ana kurum olan Katar Vakfı’nın (Qatar Foundation) Direktörü
Ahmed El-Muftah, iki ülke arasında resmi seviyede yürütül-
mekte olan ilişkiler kapsamında Kurumumuzu ziyaret etti. TÜ-
BİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu başkanlığında
gerçekleşen toplantıda olası işbirliği başlıkları hakkında detay-
lı bir görüşme gerçekleştirildi.
Toplantıda, Kurumların yapı ve faaliyet alanlarının tanıtılma-
sının ardından, kurumsal düzeyde işbirliklerinin önümüzdeki
dönemde hukuki bir zemine oturtulmasına yönelik çalışmala-
rın başlatılması konusunda uzlaşıldı.
Türkiye-Portekiz Bilim ve Teknoloji
1. Ortak Komite Toplantısı
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİ-
TAK’ın Portekiz’deki muhatap kuruluşu olan Portekiz Bilim
ve Teknoloji Vakfı (Foundation of Science and Technology
– FCT) yetkilileriyle“Türkiye-Portekiz Bilim ve Teknoloji I. Or-
tak Komite Toplantısı”nı gerçekleştirdi.
Toplantıda karşılıklı olarak, kuruluşların çalışma alanları ile
iki ülkede bilim ve teknolojide güncel görünümün tanıtıldı-
ğı ayrıntılı sunumlar gerçekleştirildi. İki kuruluşun ilk ortak
proje çağrısına yapılan başvuruların değerlendirme sonuç-
ları paylaşıldı ve desteklenecek ortak projeler resmi olarak
belirlendi. Öte yandan, TÜBİTAK ve FCT tarafından açılan
ilk çağrının araştırmacılardan gördüğü ilgi değerlendirildi
ve ortak çağrıların iki senede bir yerine her sene açılmasına
Katar Vakfı Direktörü TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
karar verildi. Ayrıca açılacak çağrıların iki tarafın ortak karar
verdiği alanlarda tematik alan odaklı olarak açılması yönün-
de de bir karar alındı.
Son olarak, çağrılara endüstri kuruluşlarının da dahil edi-
lip edilemeyeceği ve ortak bir değerlendirme paneli düzen-
lenerek projelerin değerlendirilebilmesi yönünde çalışmalar
yapılıp tarafların birbirlerini konuyla ilgili bilgilendirmeleri-
ne karar verildi.
Toplantı sonunda alınan tüm kararlar bir metin haline ge-
tirilerek TÜBİTAK adına Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Haseki-
oğlu, FCT adına da BaşkanYardımcısı Pedro Cabrita Carneıro
tarafından imzalandı.
T ü r k i y e - P o r t e k i z B i l i m v e T e k n o l o j i O r t a m K o m i t e T o p l a n t ı s ı
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook