TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında “TÜBİTAK-Research
Councils UK İkili İşbirliği Programı” Başvurulara açıldı!
Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çe-
lebi-Newton Fonu kapsamında ülkemiz ile İngiltere arasın-
daki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmeye
yönelik British Council ile ortaklık halinde açılan çağrılara
gösterilen yoğun ilginin ardından, TÜBİTAK ile Research
Councils UK (RCUK) arasındaki ilk çağrı açıldı.
Son başvuru tarihi 10 Kasım 2015 olan söz konusu çağrı
ile iki ülke bilim insanları arasında ortak projelere araştırma
desteği ve yurt dışı seyahat desteği sağlanacak.
Türk Araştırmacılara 720.000 TL’ye kadar destek
TÜBİTAK-Research Councils UK İkili İşbirliği Programı çağ-
rıları kapsamında, daha önceki ikili işbirliği çağrılarından
farklı olarak Türk araştırmacılara ARDEB 1001 Programı büt-
çesinin 2 katı olan 720.000 TL’ye kadar destek verilebilecek.
TÜBİTAK ile RCUK işbirliği çerçevesinde sunulacak proje
önerilerinin iki kuruluş tarafından belirlenen tematik alan-
lar kapsamında olması gerekmektedir. Çağrının kapsadığı
tematik alanlar şu şekildedir:
· Doğal ve İnsanı Felaket ve Acil Durumların Anlaşılması ve
Yönetimi (Understanding and Management of Natural and
Humanitarian Disasters and Emergencies)
· Eşitsizliklerle Mücadele ve Fakirliğin Azaltılması (Tackling
inequalities and Poverty Alleviation)
· Kültürel Miras ve Sosyal Kalkınma (Cultural Heritage and
Social Development)
· Akraba Evlilikleri Kaynaklı Hastalıklar (Disease Burden of
Consanguineous Marriages)
Ortak Başvuru ve Ortak Değerlendirme Sistemi
TÜBİTAK-RCUK çağrısı kapsamında TÜBİTAK ikili işbirlikle-
rinde bir ilk daha gerçekleştirilerek Türkiye ve Birleşik Kral-
lık’taki araştırmacılardan ortak başvuru alınacak ve başvu-
rular ortak olarak değerlendirilecek.
TÜBİTAK-RCUK İkili İşbirliği Programı çerçevesinde ortak
proje önermek isteyen Türk ve İngiliz araştırmacıların elek-
tronik proje başvurularını aşağıda linki verilen RCUK-TÜBİ-
TAK ortak elektronik sisteminden 10 Kasım 2015 tarihine
kadar yüklemesi gerekmektedir.
Güney Kore ile Dolaşım Çağrısı
Bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesi bakımından en geliş-
miş ülkelerden biri olan Güney Kore ile işbirliğinin artırılma-
sı amacıyla“Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik”alanında KONNE-
CT Projesi Dolaşım Çağrısı 15 Eylül – 15 Kasım 2015 tarihleri
arasında açıldı.
Çağrı kapsamında öneri sunmayı planlayan proje konsor-
siyumlarının Güney Kore’den bir araştırmacı ve Avrupa’dan
iki araştırmacı olacak şekilde, en az üç ortaktan oluşması
bekleniyor. Araştırmacılar en çok iki yıllık bir proje önerisin-
de bulunabilecekler ve her ortak için toplam 40.000 Avro
bütçe talep edilebilecek.
Anılan çağrıya Türkiye’den üniversiteler, kamu kuruluşları,
araştırma merkezleri ve özel kuruluşlar başvurabilecek. Pro-
je kapsamında Uluslararası seyahat giderleri; Gündelikler;
Bilimsel etkinlikler; Araştırma araç-gereçleri; Personel gider-
lerine destek verilecek.
KONNECT Dolaşım Çağrısı’na başvurular
-
it.de/ptoutline/application/KONNECTJC1 adresinden onli-
ne olarak alınacak.
Güney Kore ile Proje Pazarı Etkinliği İstanbul’da
Düzenlendi
Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasın-
daki diyaloğu güçlendirmek hedefiyle oluşturulmuş Avrupa
Birliği 7. Çerçeve Program Projesi KONNECT kapsamında
Güney Kore, Avrupa ve Türkiye’den araştırmacıların bir ara-
ya getirilmesi amacıyla, TÜBİTAK tarafından İstanbul’da bir
Proje Pazarı düzenlendi. Etkinliğe ülkemizden, Güney Kore
ve Avrupa’dan KONNECT Dolaşım Çağrısı için proje sunacak
araştırmacılar katıldı. Katılımcılar proje fikirleri ve çalışmaları
hakkında sunumlar yapıp ortak proje geliştirmeye yönelik
ikili görüşmeler gerçekleştirdiler. Etkinlik kapsamında, KON-
NECT Projesi ve Horizon2020 Programı hakkında daha de-
taylı bilgilendirmeler de yapıldı.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook