TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 24

24
Bülten
EKİM 2015
MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, tamamen insan antikoru tabanlı ilaç üreten bir transgenik
fare platformu geliştirecek.
TÜBİTAK MAM’da
Biyoteknolojik İlaç Çalışması
Dünya ilaç sektöründe her geçen yıl pazar payını artıran bi-
yoteknolojik ilaçlar hakkında çalışma başlatan TÜBİTAK MAM
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, yeni ilaç geliş-
tirmek için fiyatı milyar doları bulan tamamen insan antiko-
ru tabanlı ilaç üreten bir transgenik fare platformunu hayata
geçirecek. TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdullah Karadağ, bu platfor-
mun biyoteknolojik ilaç üretiminde en son teknoloji olduğu-
na dikkat çekerek,“Bu fareyle biz dünya ilaç liginde en önemli
oyunculardan birisi olacağız” dedi.
Abdullah Karadağ, Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik medikal
biyoteknoloji alanında ilaç, aşı, tanı sistemleri ve biyobelirteç
(biyomarker) odaklı proje başvuruları yaptıklarını belirterek,
enstitülerinin medikal biyoteknolojide bu dört temel hedefle
ilerlemek istediğini anlattı. Türkiye’nin biyoteknolojik ürünler
alanında atılım yapmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Kara-
dağ, 2023 hedefi doğrultusunda yerli ilaç ve aşı yapmak için
çalıştıklarını bildirdi. Bu amaçla Medikal Biyoteknoloji Mü-
kemmeliyet Merkezi (MediBiyo) Projesini hayata geçirmek
istediklerini belirten Karadağ, Merkezde dört ana birim
olacağını, yeni ve biyobenzer ilaç yapma amacındaki mer-
kezin birinci önceliğinin transgenik fare üretmek olduğunu
söyledi.
Bu fareyi “biyofabrika” olarak adlandırdıklarını kaydeden
Karadağ, “Bu amaçla dünyada sadece 3-4 tane transgenik
fare üretilmiştir, bazı büyük şirketler 1,2-2,5 milyar dolar
gibi ücretlerle bu platformları satın aldılar ve kendi yeni
ilaçlarını geliştirip üretmek için kullanıyorlar. Bizim de ama-
cımız böyle bir fare geliştirmek, onu kendi imkanlarımızla
geliştirebilecek donanım ve kapasitedeyiz. Enstitümüzde
daha önce transgenik fare üretilmiş, bu Türkiye’de bir ilk.
Mükemmeliyet merkezinde aynı zamanda mastır hücre
bankası, ilaç karakterizasyon ve preklinik analiz birimleri
de olacaktır. En verimli şekilde ilaç üretmeye hazır ve tama-
men optimize edilmiş bir mastır hücre bankasından alınan
bir tüp hücrenin değeri 25 milyon dolar civarındadır” dedi.
M A M ’ d a B i y o t e k n o l o j i k İ l a ç Ç a l ı ş m a s ı
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook