TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK’ın Tersine Beyin Göçü
Çalışmaları Londra’da Devam Ediyor
Naturejobs tarafından tüm ülkelerden TÜBİTAK eşdeğeri
kuruluşlar, üniversiteler, araştırma merkezleri, Ar-Ge faali-
yetlerinde bulunan sanayi kuruluşları ile farklı deneyim se-
viyelerinden araştırmacıların bir araya getirilmesi amacıyla
düzenlenen Naturejobs 2015 Londra Kariyer Fuarı’nda, TÜ-
BİTAK bir tanıtım masası açıyor.
TÜBİTAK masasını ziyaret eden katılımcılar Türkiye Araştır-
ma Alanı (TARAL) hakkında son gelişmeler ile yurda dönüş
kapsamında faydalanılabilecek ulusal ve uluslararası fon fır-
satları hakkında Ufuk 2020 Programı Avrupa Araştırma Kon-
seyi (Europe Research Council-ERC) ve Marie Sklodowska
Curie Alanı (MSCA) Uzman ve Ulusal İrtibat Noktaları tara-
fından bilgilendirilecekler. Katılımcılar, gün boyunca birebir
görüşmeler ve sunumlar sayesinde programlar hakkında
detaylı bilgi edinme fırsatı bulabilecekler.
Fuarda gerçekleştirilen 12 çalıştaydan birisi de TÜBİTAK
tarafından düzenleniyor. “Research Destination Turkey
Workshop: Funding Opportunities for Brain Circulation and
Research Career Development” başlığı ile gerçekleştirile-
cek olan Çalıştayda, Ufuk 2020 ERC Programı kapsamında
tam veya yarı zamanlı olarak Türkiye’de gerçekleştirilebi-
lecek olan büyük bütçeli öncül araştırma olanakları; Ufuk
2020 MSCA kapsamında deneyimli araştırmacıların Türki-
ye’ye geri dönüşü ve Türkiye’den İngiltere’ye araştırma
amaçlı gidiş olanakları ile ilgili Bireysel Burslar; İngilte-
re ve Türkiye arasında araştırma işbirliklerini arttırma
amacıyla oluşturulan Katip-Çelebi Newton Fonu ve TÜ-
BİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafın-
dan sunulan burslar hakkında bilgi verilecek. Ek olarak,
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafın-
dan yeni oluşturulan Ufuk 2020 ERC ve MSCA Program-
larına katılımı artırmaya yönelik özel destek ve teşvik
mekanizmaları hakkında katılımcılar bilgilendirilecek.
Londra’da gerçekleştirilecek Fuar’ın adres bilgisi-
ne
/
event/naturejobs-career-expo-london/venue/busi-
ness-design-centre adresinden ulaşılabilir.
Etkinliğe katılım ücretsizdir, kayıt yaptırılması gerek-
mektedir. Kayıt olmak için:
/
naturejobs/career-expo/event/naturejobs-career-ex-
po-london/register/
Etkinlik ile ilgili sorular için destinationturkey@tubi-
tak.gov.tr adresi ile irtibata geçilebilir. Ayrıca MSCA ve
ERC Programları ile ilgili ayrıntılı bilgi için
.
org.tr adresi ziyaret edilebilir.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook