Bu hedefler doğrultusunda projenin amaçları şu başlıklar
altında toplanıyor:
Tüm kıyı ve geçiş sularımızın, AB Su Çerçevesi Direktifine
(SÇD) göre tiplerine ayrılması ve sınıflandırılması,
Kirlilik ve ekolojik durum haritalarının oluşturulması ve buna
bağlı olarak deşarj kriterlerinin belirlenmesi ,
Denizlerimiz için iyi çevresel durumun tanımlanarak, buna
yönelik çevresel hedeflerin AB Deniz Stratejisi Çerçeve
Direktifine (DSÇD) göre belirlenmesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere
2010 yılında çalışmalara başlayarak, Devlet Planlama Teşkilatı’na
önerilen “Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve
Sınıflandırılması Projesi” 2011 yılı yatırım programında yer aldı.
Proje TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü tarafından Aralık 2011 itibarı ile
yürütülmeye başlandı. Enstitü, havza ve kıyı bölgelerini içeren örnek
çalışmaları ve bütünleşik izleme, değerlendirme uygulamaları ile
gerekli paydaşlar ve uzmanların katılım ve katkılarını sağlayarak bu
projeyi gerçekleştirecek.
Proje Karadeniz, Marmara Denizi, Akdeniz ve Ege Denizi
olmak üzere tümTürkiye denizlerini ve kıyılarını kapsıyor.
Çalışmanın gerçekleştirilmesi için Proje Teknik
Şartnamesi’nde yeralan işler 9 ana iş grubu altında toplandı:
Literatür değerlendirmesi,
Verilerin toplanması ve ek izleme çalışmalarının
organizasyonu,
Kıyı ve geçiş sularında SÇD uygulaması,
Türkiye denizleri kirlilik haritalarının oluşturulması,
Deşarj kriterleri ve önerilecek yönetim planları,
Deniz suları için iyi çevresel durum değerlendirmesi,
DSÇD’ne göre çevresel hedeflerin belirlenmesi,
Her iki direktife yönelik uygulama için gerekli yasal araçların
belirlenmesi ve önerilmesi,
Uygulama için gerekli enstitüsel yapı için önerilerin
getirilmesi ve gerekli eğitim/bilgilendirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi.
33
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44