PRODİS, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB) proje başvuru, değerlendirme ve izleme
süreçlerini elektronik ortama taşıyan bir sistem. Sistem, TÜBİTAK
BilişimMüdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir yazılım ekibi
tarafından üç yıllık bir çalışma ile geliştirildi. Çalışmayla, çevrimiçi
proje sunma ve değerlendirme, anlık ve dönemsel raporlama,
zaman ve mekan sınırı olmadan işlerin sürdürülebilmesi ve bu
çerçevede e-imza ve mobil imza kullanımı gibi e-devlet
kavramıyla gelen pek çok yeniliğin hayata geçmesi sağlandı.
e-TR Ödülleri’nde bu yıl “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler”,
“Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler”, “Kamudan Kamuya e-
Hizmetler”, ”Yerel Yönetimler” ve “Özel Ödül” kategorilerinde
toplam 33 proje başvurdu ve 16 proje finale kaldı.
30
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2010/101 no.’lu kararı
doğrultusunda yürütülen bu toplantılarda daha önceki çalışmalar
ışığında geliştirilen stratejik çerçeve ve taslak eylem planları ele
alındı, katılımcıların öneri ve tespitleri değerlendirildi.
Bu kapsamda;
Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Görüş Alma Toplantıları
7-8-9 Aralık 2011 tarihlerinde çalışma grubu ile dört sivil
toplum kuruluşu ve on kamu kurumundan temsilcilerin
katılımıyla,
Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Görüş Alma Toplantıları
7-8-9 Aralık 2011 tarihlerinde çalışma grubu ile yedi sivil
toplum kuruluşu ve on yedi kamu kurumundan temsilcilerin
katılımıyla,
Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Görüş Alma Toplantısı ise
14 Aralık 2011 tarihinde çalışma grubu ile on sekiz kamu
kurumundan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve
taslaklar son hale getirildi.
Enerji, Su ve Gıda
Alanlarında
Ar-Ge Stratejileri
Belirleniyor
Enerji, Su ve Gıda
alanlarında Ulusal Ar-Ge ve
Yenilik Stratejilerinin
oluşturulmasına yönelik son
gözden geçirme toplantıları
7-14 Aralık 2011 tarihleri
arasında yapıldı.
TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı
(TBV) tarafından bu yıl 9’uncusu
gerçekleştirilen “e-TR
Ödülleri”’nde, TÜBİTAK Bilişim
Müdürlüğü tarafından geliştirilen
PRODİS (Proje Değerlendirme ve
İzleme Sistemi) “Kamudan İş
Dünyasına e-Hizmetler”
kategorisinde finalist oldu.
TÜBİTAK’tan Bir Başarı Daha...
TÜBİTAK Geliştirdiği Yazılımla 9. e-TR Ödülleri Finalisti Oldu
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...44