Su Yönetimi Projeleri
AB’ye Katılım ve
Uyum Süreçlerinde
ÖnemTaşıyor
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı ve uyumu
sürecinde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden
biri de “Su kaynaklarının sadece nicel olarak değil,
nitel olarak da korunmasını ve kontrol edilmesini
hedeflemekte olan Su Çerçeve Direktifi’nin
adaptasyonu ve uygulamaya konulması”dır.
Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi ve Havza Yönetimi
yaklaşımlarıyla, içme suyu kaynağı olan göl ve
nehirlerimiz için Bütünleşik Yönetim Sistemi’nin
hazırlanması bir zorunluluk olarak getirildi. Böylece,
stratejik arazi kullanımı kararlarının politik ve pratik
uygulamaları içermesi, su kaynakları üzerinde
yapılacak her müdahalenin sürdürülebilir olması ve
koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda akılcı
politikalar içermesi önemli bir gereklilik oldu.
Proje Çalışma Havzaları
Havza Koruma Eylem Planının Hazırlanması
Neden Önemli?
“Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması
Projesi” Türkiye nüfusunun %52’sine, yüzölçümünün
ise %40’ına karşılık gelen 11 hidrolojik havzada
yürütülmesiyle, gerek kapsamı gerekse içeriği
açısından Türkiye’nin su havzaları üzerine yapılmış ilk
çalışmadır. Çevre yönetimine yeni bir yaklaşım getiren
projenin başarıyla tamamlanmasının ardından, kalan
14 havza için de çalışmaların başlatılması
hedefleniyor.
Proje kapsamında oluşturulacak Nehir Havzası
Yönetim Planları ile; havzaların mevcut durumları
kirlilik profilini hedef alarak ortaya konularak,
havzadaki sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik
kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir “Eylem
Planları” hazırlanacak. Proje kapsamında Coğrafi
Bilgi Sistemleri Teknolojileri kullanılarak, tüm
Türkiye için uygulanabilecek veri tabanı
oluşturulacak.
Beyşehir ve
Karacaören Gölleri
Su Kaynakları
Koruma Altında
“Beyşehir ve Karacaören Gölleri Havza Koruma
Planları ve Özel Hükümlerin Belirlemesi Projesi” ile
bilimsel verilere dayalı, arazi kullanımı önerileri
hazırlanacak, göllerin mevcut ve gelecekteki su
kalitesine olacak etkileri matematiksel model ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri ile alana özgün
koruma kuşakları tespit edilecek. Ayrıca, sürdürülebilir
kalkınma hedefleri ile uyumlu içme suyu kaynaklarının
korunması ve kullanımının sağlanması için gerekli
olan teknik esaslar ve uygulama hükümleri
belirlenecek.
İçme suyu kaynaklarının korunması ve kullanılması
için gerekli olan teknik esaslar ve uygulama hükümleri
belirlenirken, havzalardaki mevcut su kalitesini
korumak ve/veya iyileştirmek amacıyla havzada
yapılması gereken arazi kullanım şekli ve çevre
koruma tedbirlerini içeren Havza Koruma Planları
hazırlanacak. Ayrıca, havzaların hidrolojik ve
hidrojeolojik su bütçesi, limnolojik özellikleri, akarsu
ve diğer su kaynaklarının kirlilik durumu, havzanın
yenilenme süresi, havzanın geometrisi, su kalitesini
etkileyen noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları
belirlenerek, su kalitesini etkileyen nedenler
değerlendirilecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
25
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44