İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A

Girişimci, iş planının dönemsel gerçekleşen faaliyetlerini içeren AGY312 en geç gerçekleşme dönemini takip eden ikinci (2 nci) ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunar.  İş planı; AGY112, sözleşme, ve varsa rehber raporu doğrultusunda TEYDEB proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınır.

TÜBİTAK AGY312’yi gerektiğinde izleyici ile değerlendirir. İzleyici; iş planının ilerleyişi ve kazanımları ve benzeri konulara ilişkin görüş ve önerilerini belirttiği izleyici raporunu, AGY312, AGY112, TÜBİTAK tarafından iletilen notlar ile kuruluşu yerinde yapacağı ziyareti esas alarak hazırlar. İzleyici değerlendirmesi, izleyicinin kuruluşu yerinde yapacağı ziyaret sonrasında hazırlayacağı izleyici raporu ile alınır. İzleyicinin değerlendireceği döneme ilişkin faaliyetlerin, izleyicinin daha önceki ziyaret tarihinde tamamlanmış olması halinde, izleyiciden kuruluşu yerinde ziyaret etmeden değerlendirme yapması istenebilir veya bu döneme ilişkin değerlendirmeyi önceki dönem izleme raporunda belirtmesi halinde yeni bir izleme raporu alınmadan izleyicinin önceki döneme ait izleme raporu dikkate alınabilir.  TÜBİTAK gerek duyduğunda uzmanlarını da destek alan kuruluşta incelemelerde bulunmak üzere görevlendirebilir.  Dönemsel izleme sonuçları Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilir ve fona bildirilir.

Projenin İzleme Sürecinin Tamamlanması ve Ticarileşme Süreci

Program kapsamında desteklenen projelerin, izleme süresinin son döneminde ve ticarileşme  izleme süresi içerisinde gerçekleşen ticarileşme faaliyetlerinin sonuçları izlenir, değerlendirilir ve  ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilmesinde kullanılır.  Ticarileşme izleme sürecine ait nitel ve/veya nicel sonuçların daha sonraki proje başvurularında  kullanılmasına ilişkin yöntem TÜBİTAK Başkanı tarafından belirlenir ve TEYDEB internet adresinde  yayımlanır.

Ticarileşme planını değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından ticarileşme izleyicisi  görevlendirilir. Ticarileşme izleyicisi, kuruluşu yerinde ziyaret ederek ticarileşme planını ve sunulmuş  olması durumunda ticarileşme raporunu değerlendirir ve ticarileşme izleyici raporunu TÜBİTAK’a  gönderir. TÜBİTAK, ticarileşme izleyicisinden kuruluşu ziyaret etmeden de ticarileşme izleyici  raporunu hazırlamasını isteyebilir.

Kuruluş, ticarileşme planını gerekçelendirerek ticarileşme dönemlerinde ticarileşme raporu sunmak istemediğini belirtebilir. Bu durumda, gerektiğinde kuruluştan ilave bilgi istenir ve ilgili Grup Yürütme Kurulu talebin uygunluğunu değerlendirir. Talebin uygun bulunmaması halinde ilgili proje  için ticarileşmenin başarısız olduğu kabul edilecektir. Bu durum kuruluşun yeni proje başvurularında olumsuz bir değerlendirme kriteri olarak dahil edilebilecektir.

Proje izleyicisinin projenin teknolojik çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirttiği ve  ticarileşme planının değerlendirilmesi sonucunda ticarileşme izleyicisi tarafından ticarileşme raporu  alınmasının uygun bulunduğu projeler için ticarileşme izleme süreci başlatılır. Projenin ticarileşme izleme sürecinin başlatılabilmesi için öncelikli olarak proje izleyicisinin projenin teknolojik çalışmalarının başarıyla tamamlandığını teyit etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra projenin son döneminde alınacak olan ticarileşme planının ticarileşme izleyicisi tarafından değerlendirilerek ticarileşme raporunun alınmasının uygun bulunması gerekmektedir.

Ticarileşme izleme süreci başlatılan kuruluş, her ticarileşme dönemine ait ticarileşme  raporunu yıl sonunu takip eden birinci ayın sonuna kadar sunar.

Ticarileşme raporları TÜBİTAK tarafından ticarileşme izleyicisine gönderilir, ticarileşme izleyicisi kuruluşu yerinde ziyaret ederek ticarileşme raporunu değerlendirdiği ilgili ticarileşme dönemine ilişkin ticarileşme izleyici raporunu TÜBİTAK’a iletir. TÜBİTAK, ticarileşme izleyicisinden kuruluşu ziyaret etmeden de ticarileşme izleyici raporunu hazırlamasını isteyebilir.