51
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
Yeni Bir Parçacık
Bulmak
Tepenizdeki Jet
Rüzgârlar
On­kilometre­yüksekte,­iki­yüz­elli­kilometre­hızla­esen­alternatif
temiz­enerji­kaynağı­hava­nehirleri.­Kavurucu­sıcaklar,­artan
yağışlar­ve­sel­felaketlerinde­jet­akıntılarının­rolü­var­mı?­Çok
etkilendiğim­ jet­ akıntılarını,­ ilk­ kez­ 2005­ yılında­ Japonya’da
izlediğim­ ilginç­ bir­ belgeselde­ duydum.­ Bilmediğim­ nice
gerçekler­olduğunu­ve­atmosferdeki­müthiş­olayları­düşünmeye
başladım.­İklim­ve­denizler­üzerine­büyük­etkisi­olan­sıcak­deniz
akıntılarından,­ örneğin­ Golfstrim’den­ haberdardım.­ Ancak
tepemizdeki­bu­şiddetli­hava­akımları­da­neyin­nesiydi?­Nasıl­ve
niçin­yarış­otomobillerinden­daha­hızlı­esiyorlardı?
Cenevre­deyince­aklınıza­CERN,­Büyük­Hadron­Çarpıştırıcısı­ve­4­Temmuz­2012­günü
yapılan­açıklamalar­yerine­çikolata,­saat­ve­bankacılık­mı­geliyor?­O­zaman­bu­yazıyı
okumalısınız!­Yoksa­aklınıza­Higgs­Bozonu­mu­geliyor?­O­zaman­bu­yazıyı­mutlaka
okumalısınız!­Gelin­yeni­bir­bozonun­keşfi­ile­sonuçlanan­bu­macerayı­birlikte
yaşayalım.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56