İnsansız Su Altı Araçları
Su­altı­araştırmaları­günümüzde­doğal­ve­çevresel­kaynakların­korunması­ve­incelenmesi,­kıyı­ve­ülke­güvenliğinin­sağlanması­gibi­farklı
bakış­açılarıyla,­sivil­ve­askeri­amaçlarla­yürütülüyor.­Özellikle­son­yirmi­yıldır­yapılan­akademik­ve­endüstriyel­araştırmaların­büyük­bir
kısmı,­insan­hayatının­riske­atılmaması­amacıyla­insansız­platformların­kullanılması­üzerine.­Deniz­altındaki­tuz­ve­basınç­etkilerinden­dolayı
malzeme­yıpranma­etkilerinin­çok­yüksek­olması,­denizin­içindeki­dalga­hareketlerinin­pertürbasyona­sebep­olarak­zorlayıcı­bir­ortam
oluşturması,­deniz­suyunun­elektromanyetik­spektrum­dâhilinde­çok­sınırlı­bantlarda­ve­belirli­ölçüde­geçirgen­davranıyor­olması­gibi
birtakım­fiziksel­gerçeklerden­ötürü,­su­altında­çalışabilecek­araçların­tasarımı­bilim­insanları­için­zorlayıcı­öte­yandan­bir­o­kadar­da­çekici
bir­hal­alıyor.­Gerçekten­de,­söz­konusu­araçların­sistem­çözümünde­donanım­tasarımlarının­yanı­sıra­haberleşme,­seyrüsefer,­kontrol­ve
güdüm­çözümlerinin­oluşturulması­gibi­hususların­her­biri­ayrı­birer­araştırma­konusu.
52
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56