TÜBİTAK­Bilim­ve­Teknik­Dergisi’nde
Bu Ay...
Biyolüminesans:
Ateşböceklerinin­ yaz­ gecelerini­ aydınlatan­ ışıklı
dansları,­ avını­ başından­ sarkan­ ışıklı­ bir­ diken
sayesinde­ yakalayan­ fener­ balığı,­ denizlerde
yakamoz­dediğimiz­olayı­gerçekleştiren­tek­hücreli
canlıların­ su­ yüzeyindeki­ muhteşem­ dansı,
denizanalarının­ışıldayarak­denizin­derinliklerinde
süzülmesi.­ Hayat­ ağacı­ yanıp­ sönen,­ parlayan,
ışıltılarıyla­göz­kamaştıran­organizmalarla­donanmış
halde.­ Bu­ canlılar­ başka­ bir­ âlemden­ gelmedi.
Yaşadığımız­ dünyada,­ özellikle­ denizlerde­ bu
canlılardan­bol­miktarda­var.­Peki­bu­canlıları­diğer
canlılardan­farklı­kılan­ne?­Cevap­çok­basit:­Biyolojik
olarak­ışık­üretebilme­yeteneği.­Biyolüminesans­yani
enzimler­denetiminde­oluşan­bir­kimyasal­tepkime
sonucunda­ısı­yerine­açığa­çıkan­“soğuk­ışık”.­Doğal
ve­ rengârenk­ bir­ canlılık.­ Işıldayan­ canlılar,­ ister
karada­ olsun­ ister­ denizin­ derinliklerinde,
pırıltılarıyla­ doğanın­ akıl­ almaz­ güzelliğine­ eşlik
ederek­yaşadığımız­dünyaya­renk­katıyorlar.
50
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56