Yükümlülükler

-A +A

Genel Yükümlülükler

 1. Bursiyerler başvuru ve bursun kullanılması sırasında ve sonrasında, dürüstlük ve akademik etiğe uygun davranmakla yükümlüdür. Dürüstlük ve akademik etiğe aykırı davranışlarda bulunan bursiyerlerin bursu kesilir ve TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanır.
 2. Bursiyerler, program kapsamında desteklendikleri süre boyunca tezli yüksek lisans/doktora çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmek zorundadır. Bursiyerler üniversiteleri ve/veya bölümlerinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti kapsamında geçici olarak ve kısa süreli çalışmaları durumu hariç diğer kurumlarda ücretli olarak çalışamazlar.
 3. Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, kayıtlı olduğu akademik programı yüksek lisans için 3, doktora için 6, bütünleşik doktora için 7 yıl içinde bitirmekle yükümlüdür.
 4. Uluslararası Öğrenciler İçin Lisansüstü Burs Programı kapsamında desteklenen bursiyerin bursu, ilgili program yükümlülüklerini ihlali, genel ve dönemsel not ortalamasının 3.20/4.00 veya 81.33/100 altına düşmesi ve tez dönemlerinde ilerleme raporlarının yetersiz bulunması, durumlarında en fazla bir yıl süre ile durdurulur. Bu süre sonunda genel ve dönemsel not ortalaması 3.20/4.00 veya 81.33/100 seviyesine ulaşmaması halinde bursiyerin bursu BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun kararı ile kesilebilir.
 5. Bursiyelerin, bildirilmek kaydıyla, her yıl bir ay süre ile bursu kesilmeksizin Türkiye dışına çıkışı mümkündür. Eğitim veya araştırma ya da mücbir sebepler nedeniyle bursiyerlerin 1 aydan daha fazla süre ile yurt dışında kalması sonucunu yaratan durumlarda bursiyerin gerekçeli talebi BİDEB Başkanlığı tarafından değerlendirilir. BİDEB Başkanlığı tarafından kabul edilecek sebepler dışında yurt dışında bir aydan fazla süre kalınacak olması halinde yıllık bir ayın üzerinde olan süreler için burs ödemesi yapılmaz.
 6. Bursiyerler, bu program çerçevesinde desteklendiği süre içinde başka kaynaktan aldığı her türlü mali desteği, bu desteğin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde BİDEB'e bildirmekle yükümlüdür. Bursiyerlerin başka bir yerden burs almaları halinde bursları kesilir.
 7. Bursiyerlerin süresi bitmeden kayıtlı olduğu programından ayrılmak istemesi durumunda bu durumu Kurum’a en az 15 gün önce bildirmesi gerekmektedir. Bursiyerlere, programından ayrıldığı tarihten sonra burs ödemesi yapılmaz.
 8. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerlerin bursu, yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar durdurulur. Durdurma tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerlerin bursu, gerekli görülürse BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile kesilir.

Rapor Verme Yükümlülükleri

 1. Bursiyer her dönem başında enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş sınıfını ve bölümünü gösteren öğrenci belgesinin aslını ve ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belgenin (transkript) aslını, en geç Güz dönemi için Ekim ayının, Bahar dönemi için Mart ayının ilk 3 haftası içerisinde BİDEB’e iletmekle yükümlüdür. Ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belgenin (transkriptin) ve öğrenci belgesinin güz döneminde Ekim, bahar döneminde Mart ayında düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 2. Tez aşamasındaki bursiyerler her dönem sonunda tezli yüksek lisans/doktora eğitim danışmanı tarafından düzenlenen ve onaylanan ilerleme raporunu BİDEB’e iletmekle yükümlüdür.
 3. Bursiyerin tezli yüksek lisans/doktora eğitimi bitiş tarihinin bursiyer veya ilgili danışmanı tarafından kurumumuza bildirilmesi ve enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı bir kopyası ile yüksek lisans veya doktora tezlerinin elektronik ortamda (CD ya da DVD içinde) bir kopyasının BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.
 4. Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekir.

Geri Ödeme Yükümlülükleri

 1. Bursiyer, bu program çerçevesinde desteklendiği süre içinde başka kaynaktan aldığı her türlü burs veya mali desteği, bu desteğin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde BİDEB'e bildirmekle yükümlüdür. Bursiyerin başka bir yerden maddi destek alması durumunda kendisine yapılacak ödeme BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'nca ayrıca belirlenir veya bursiyerin kuruma geri ödeme yapması istenir.
 2. Bursiyerin süresi bitmeden tezli yüksek lisans/doktora eğitim programından ayrılmak istemesi durumunda öğrenci veya ilgili danışmanın bu durumu Kurum’a en az 15 gün önce bildirmesi gerekmektedir. Bursiyere, tezli yüksek lisans/doktora programından ayrıldığı aydan sonra burs ödemesi yapılmaz.