“X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi” Transferi

-A +A

14/01/2019 tarih ve 30655 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

"X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi" Transferi

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi" TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 10 (on) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir.

 

 

Teknoloji Transfer Paketi

Teknoloji Transfer Bedeli

($ (USD), KDV Hariç)

Peşinat

Royalti

1.

Üretim Veri Paketi

250.000

% 5

2.

Tasarım ve Üretim Veri Paketleri

250.000

% 10

 

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA, tto@tubitak.gov.tr)

İlgili Personel: H. Seda ÖZDAĞ - Tel: (0312) 468 53 00/1710, seda.ozdag@tubitak.gov.tr

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi, yüksek çözünürlükte görev yüküne sahip yer gözlem uydularında, uzay-yer bağında talep edilen yüksek veri hızını sağlayan, millî yer gözlem uyduları RASAT ve GÖKTÜRK 2’de tarihçe kazanmış veri indirme sistemi teknolojisidir. 10 yıla aşkın uzay tarihçesine sahip olduğu için mevcut tasarım çözümü uzayda kalifiye edilmiştir. COTS (Commercial off the Shelf) malzeme kullanımının getirdiği dezavantajlar tasarım çözümleri geliştirilerek bertaraf edilmiştir.

 X-Bant Verici Sistemi’nin alt blokları (modülatör, frekans çevirici, filtre blokları, güç yükselteç blokları vs.) farklı uygulama ve frekans bantlarında tekrar kullanabilme özelliğine sahiptir. International Telecommunication Union  (ITU) tarafından tahsis edilen frekans bantlarını ihlal etmeyecek şekilde birden fazla X-Bant Verici Sistemi birlikte kullanılarak veri hızının arttırılması mümkündür. Ayrıca, söz konusu teknoloji üzerinde kısmi değişiklik yapılarak birimin yeni haberleşme standartlarına uyumlu hale getirilmesi ve kapasitesinin arttırılması da mümkündür. 

Teknoloji Transfer Paketi’nin içeriği başvuru sahipleri ile Gizlilik Sözleşmesi imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 - BAŞVURU ŞARTLARI

 • Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
 1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. Millî Savunma Bakanlığı’ndan alınacak Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgesi gerekmektedir.
 3. Tercihen ISO 9001 Kalite Belgesi gerekmektedir.
 4. TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi alınması gerekmektedir.
 • Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 5. Tesis Güvenlik Belgesi
 6. Projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgesi
 7. Var ise ISO 9001 Kalite Belgesi
 • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
 3. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

 

NOT: "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi"nin Transferi;  5201 sayılı "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun", 5202 sayılı "Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu", 04 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği", MSY.:317-2(C) MSB Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi, MY 412-1 (B) TSK MEBS Güvenliği Yönergesi ve  sair mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Millî Savunma Bakanlığı’ndan alınacak Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgeleri ve tercihen ISO 9001 Kalite Belgesi ile birlikte TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

07.08.2023 Kurumsal, Teknoloji Transfer Ofisi