“Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü (PUG) Teknolojisi”

-A +A

06/08/2018 tarih ve 30501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

“Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü (PUG) Teknolojisi” Transferi

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü (PUG) Teknolojisi” ve bu teknoloji kapsamında yapılmış olan TR2018/09486 numaralı ulusal patent başvurusu, TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir.

Teknoloji Transfer Bedeli (KDV Hariç)

Peşinat

100.000 TL

Royalti Bedeli

Lisans Alanın Transfere Konu Teknolojiden Faydalanarak Ürettiği Ürünlerin Satış Fiyatı Üzerinden % 10 Royalti Alınması

 

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA, tto@tubitak.gov.tr)

İlgili Personel: H. Seda ÖZDAĞ - Tel: (0312) 468 53 00/1710, seda.ozdag@tubitak.gov.tr

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

Ultrason teknolojisi, sağlık kuruluşlarında teşhis ve tedavide (özellikle fizyoterapi ve kanser tedavisinde) sıkça kullanılmaktadır. Tedavinin etkinliği açısından uygulanan güç miktarının doğrulanması için ultrasonik kalibratörler kullanılmaktadır. Piyasada bulunan ultrasonik kalibratörlerin çoğunda terazi ölçüm mantığı kullanılmakta, mekanik kararsızlıklar bulunmakta ve ölçüm ortamı kontrol edilememektedir.

Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü ile bahsedilen sorunlar çözüme kavuşturulmuş olup IEC 61161 standartlarına uygun ölçümler yapılmaktadır. PUG cihazı, değişken ultrasonik dalgaları doğru ölçebilen, ölçüm ortamı kontrol edilebilen, stabil ve su izoleli bir tasarıma sahip, standartlara uygun bir cihazdır. Gelişime ve iyileştirmeye açık bir teknoloji olan PUG, piyasadaki ithal rakiplerine göre daha düşük maliyetlerle üretilebilir.

Transfere konu cihaz teknolojisi 0,2W-100W güç aralığında ölçüm yapabilmekte olup cihazın ölçüm belirsizliği %5’den küçüktür. Cihaz, -10℃ ile +40℃ arasındaki sıcaklıklarda çalışma sıcaklığına sahiptir. TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş cihaz kullanım ve kalibrasyon yazılımı da cihazda mevcuttur.

Teknoloji Transfer Paketi başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 - BAŞVURU ŞARTLARI

  • Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
  1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
  • Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
  2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
  3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

 

07.08.2023