"Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri"

-A +A

17/06/2017 tarih ve 30099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

"ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCU TEKNOLOJİLERİ" Transferi

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri” TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık ve satış adedine bağlı olarak öngörülmüş lisans bedeli karşılığında transfer edilecektir.

Bileşenler ve Satış Adedine Bağlı Birim Lisans Bedelleri (KDV Hariç)

Peşinat

250.000 TL

Royalti Bedeli

Lisans Alanın Transfere Konu Teknolojiden Faydalanarak Ürettiği Ürünlerin Satış Fiyatı Üzerinden % 10 Royalti Alınması

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA, tto@tubitak.gov.tr)

İlgili Personel: Serkan ER - Tel: (0312) 468 53 00/1502, serkan.er@tubitak.gov.tr

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri”, TS 13582, TS 13583, TS 13584 ve TS 13585 Türk Standartlarında tanımlı Kart Erişim Cihazı (KEC) ve bir uygulama yazılımı ile birlikte, elektronik ortamda verilen aşağıdaki hizmetler için kullanılabilir:

 • T.C. Kimlik Kartı (TCKK) ile kimlik doğrulama
 • TCKK’daki verilere rol doğrulama ile erişim
 • TCKK’ya e-imza yükleme

Söz konusu teknoloji aşağıdaki alt teknolojileri içermektedir:

Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS)

Kart Erişim Cihazı (KEC) tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur. KDS’nin özellikleri TS 13679(2017) Standardında tanımlanmıştır.

Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS)

Kimlik doğrulama sırasında KEC tarafından kullanılacak kimlik doğrulama yöntemi, bildirim geçerlilik süresi gibi parametrelerden oluşan kimlik doğrulama politikasını belirleyen sunucudur. KDPS’nin özellikleri TS 13680(2017) Standardında tanımlanmıştır.

Rol Sunucusu (RS)

Kimlik kartı üzerindeki rol doğrulama ile erişilebilen verilerle işlem yapmak için (okuma/yazma) kullanılan sunucudur. RS’nin özellikleri TS 13681(2017) Standardında tanımlanmıştır.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Elektronik Kimlik Doğrulama Teknolojileri” kullanılarak söz konusu alt teknolojiler gelişime açıktır. Teknoloji kullanılarak TS 13678, TS 13679(2017), TS 13680(2017) ve TS 13681(2017) Türk Standartlarına uygun sunucu uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirilebilir.

Teknoloji Transfer Paketi başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 - BAŞVURU ŞARTLARI

 • Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
 1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
 • Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. İstekli firmanın varsa sahip olduğu kalite ve yeterlilik belgeleri.
 • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
 3. Projede görevli kişiler, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
 4. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
 5. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri
 6. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),
 7. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

07.08.2023