1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

-A +A

Mevcut çağrı:

•    1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-2 (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2)

Yeni çağrılar:

•    1707 İhracat Odaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021)

•    1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-b)

Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bunun yanında, yurtiçindeki yerleşik firmaların yurt dışı işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede kuruluşların belirli bir ürüne/sürece ilişkin yurt dışındaki pazar paylarının artması ile ülkemizin ithalat/ihracat dengesine olumlu etkilerinin olması beklenmektedir.

1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı ile Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı kapsamında BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa ön ödeme yapılabilmesinin önü açıldı. BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa %10 genel gider desteği verilecektir. Müşteri Kuruluşlar ile 1512-BiGG Programı mezunu kuruluşlar arasında ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayabilecek BİGG desteği almış girişimcilerin iletişim bilgilerine ve faaliyet alanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir. Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.

Çağrının açılış tarihi: 12 Temmuz 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 15 Ekim 2021, saat: 17:30

Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 16 Ağustos 2021

Çağrı kapanış tarihi:  28 Ekim 2021, saat 23:59

NOT: Ayrıntılar ve açıklamalar için çağrı duyurusuna bakınız.

Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı proje süresi olarak geçer. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan yalnızca 1 proje personelinin giderleri desteklenecektir.

Sipariş Ar-Ge 2021-2 çağrısı kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Sipariş Ar-Ge-i ve Sipariş Ar-Ge-b çağrıları kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

Yeni işbirliklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla TEYDEB ana web sayfası olan https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm linki üzerinden “Tamamlanmış Projeler” seçeneğini kullanarak projelerin veri alanlarına erişim sağlanabilmektedir.

Sipariş Ar-Ge 2021-2 çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sipariş Ar-Ge-i çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sipariş Ar-Ge-b çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

17.07.2021 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları