Başvuru Koşulları

-A +A
 1. Başvurunun, etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan yurt içinde ikamet eden ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması,
 2. Etkinlik yürütücüsünün, eğiticilerin, katılımcıların ve düzenleme kurulu üyelerinin TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 3. Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması,
 4. Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması, (İnternet sayfasında etkinliğin düzenleme kurulu ve bilim kurulu üyeleri, etkinlikte görev alacak eğiticilerin kimlerden oluştuğu ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtilmelidir. Başka internet sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul edilmez. Destek istenen etkinliğe ait belirtilen içeriklere sahip internet sitesinin ilgili başvuru döneminin kapanış tarihi itibarıyla tamamlanmış ve aktif olması zorunludur. Bu tarihten sonraki düzenlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 5. Bir eğiticinin etkinlik süresince ücretli vereceği ders saati sayısının etkinlikteki toplam ders saati sayısının %25’ini aşmaması,
 6. Bir sınıf mevcudunun en az 15, en fazla 30 katılımcıdan oluşmak üzere etkinliğin en fazla 60 katılımcıdan oluşması (çevrimiçi etkinliklerde bu koşul aranmaz),
 7. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması, (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.)
 8. Etkinlik programının birbirini takip eden günler şeklinde planlanması (Çevrimiçi etkinliklerde bu koşul aranmaz),
 9. Ders verecek eğiticilerin en az lisans derecesine sahip alanında uzman kişilerden oluşması,
 10. Eğitim alacak katılımcıların yurt içinde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ya da en az lisans derecesine sahip, üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsü ya da Ar-Ge kuruluşunda çalışan araştırmacılardan oluşması,
 11. Katılımcıların etkinliklere en fazla 5 kez katılabilmesi, etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriterinin esas alınması (2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı’ndan destek almış/alıyor ise öncelik tanınır),
 12. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 13. Etkinlik yürütücüsünün başvuruya konu etkinliği gerçekleştireceğine dair resmi yazı alınması (Üniversitelerde ve bağlı Hastane/Enstitülerde vb. Kuruluşlarda Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı, Üniversitelere Bağlı Olmayan Araştırma Merkezlerinde/Enstitülerinde Merkez Başkanı/Enstitü Müdürü, Üniversitelere Bağlı Olmayan Hastanelerde Hastane Yöneticisi/ Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı tarafından imzalanması gerekmektedir. Yazı içeriğinde etkinlik yürütücüsünün ve etkinliğin ismi açıkça belirtilmelidir).

* Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan protokoller kapsamında düzenlenen veya TÜBİTAK tarafından doğrudan desteklenen veya TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yüz yüze ya da çevrimiçi eğitimlerde 3.1.2. ve 3.1.12. maddesi dışındaki başvuru koşulları aranmaz.