TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 6

6
Bülten
rarak, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı iller arasındaki ti-
caretin ilk defa bu kadar derli toplu bilgilerine ulaşılacağının
altını çizdi.
"2015 itibariyle toplulaştırılmış veri setlerinden isteyen
herkesle paylaşma imkânına sahip olacağız"
Işık, Türkiye'de yerleşik ticari kazanç üreten tüm girişimle-
rin GBS içerisinde yer aldığını söyledi. Zirai kazancın bunun
içerisinde olmadığını ama ticari kazanç üreten zirai işlet-
melerin de GBS'de bulunduğunu belirten Işık, "Sivil toplum
örgütleri (STK), vakıflar ve dernekler bu işin içerisinde değil
ama bunların gider, kazanç üreten işletmesi varsa bizim kap-
samımız içerisinde" dedi.
Işık, bütün firmaların aktif, net satış, kar ve borçluluk gibi
mali yapılarının, sanayi işletmelerinin kapasitelerinin ürün
bazında, firmaların fiili üretimlerinin, ithalat ve ihracat de-
ğerlerinin, herhangi bir ilin hangi ilden mal satın alıp sat-
tığının da bilineceğine işaret etti. Yaklaşık 500 veriyi ölçek,
sektör, bölge ve teknoloji düzeyine göre raporladıklarını an-
latan Işık, bazen Türkiye'nin sanayi envanterinin olmadığına
yönelik eleştiriler duyduğuna dikkati çekerek, "Aslında Tür-
kiye'nin şu anda sanayi envanterinden çok daha ileri bir veri
tabanı var. Bu da GBS" ifadelerini kullandı.
Işık, GBS'nin çok dinamik bir yapı olduğunu kaydederek,
şu anda 8 kurumun verilerinin bu sisteme entegre olduğu-
nu, diğer kurumların verilerinin de buraya entegre olacağını
dile getirdi. GBS'nin hedef kitlesinin kamudaki karar alıcılar,
girişimciler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, STK'lar, özel
araştırma kuruluşları ve bireysel araştırmacılar olduğunu
aktaran Işık, 2015 itibariyle toplulaştırılmış veri setlerinden
isteyen herkesle paylaşma imkânına sahip olacaklarını vur-
guladı.
Işık, bugün itibariyle GBS'nin web sayfasını hizmete sun-
duklarını, şu anda bazı verilere ulaşmak istediğini belirten
araştırmacılar, STK'lar ve medya mensupları için gizlilik ve
veri güvenliliğini esas alan çalışma yürüttüklerini, şirketlerin
ticari sırlarını ve gizli bilgilerini deşifre etmeyecek bir meka-
nizmayı oluşturduktan sonra veri setlerini paylaşacaklarını
da sözlerine ekledi.
"Türkiye ölçek büyümesini yakalamış.
Tüm ölçeklerde büyüme var"
Bakan Işık, Girişimci Bilgi Sistemi'nin (GBS) faaliyete geç-
mesi ve Türkiye Reel Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda
yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımda 20 bin 726, sanayide
401 bin 973, hizmetlerde de 2 milyon 549 bin 956 girişimin
bulunduğunu kaydetti. Bu girişimlerin yüzde 1'inin ticari ka-
zanç üreten tarım şirketi, yüzde 13'ünün sanayi şirketi veya
girişimi, yüzde 86'sının da hizmet girişimi olduğunu anlatan
Işık, Türkiye'de 2006 yılından 2013 yılına kadar ölçek bazında
firma sayılarına dikkati çekti. Bakan Işık şunları söyledi:
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...44
Powered by FlippingBook