TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 9

9
yıp milyon avrolara kadar çıkabileceğini bildirdi. Altunbaşak,
başta 10 üniversite ile çalışmayı düşündüklerini ama bu sayı-
nın artabileceğini kaydetti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Genel Müdürü Ünal Gündoğan, oluşturulacak fonun,
Türkiye'de teknoloji temelli girişimciliği desteklemeyi hedef-
lediğini söyledi. Gündoğan, fonun, teknoloji geliştirme, Ar-
Ge ve ticarileştirme alanında bu büyüklükteki ilk risk serma-
yesi olma özelliği taşıdığına dikkati çekti.
Gündoğan, projenin iki temel hedefini, üniversiteler ve
araştırma kurumlarının elindeki bilimsel araştırma geliştir-
me sonuçlarının ticarileştirilmesi için finansmanda sürdürü-
lebilir fon oluşturma ve teknoloji transferi piyasasının gelişi-
mini hızlandırıp bu alandaki özel sektör yatırımlarını teşvik
etmek olduğunu vurguladı.
"Türkiye'ye katkı ortaklığın bir parçası"
Avrupa Yatırım Fonu Başkan Yardımcısı Marjut Santoni
de konuşmasında, kısa süre içerisinde proje seçimine baş-
layacaklarını ifade etti. Projeyle finansman ve kapasite ge-
liştirmeyi bir araya getirdiklerini anlatan Santoni, projenin,
10. Kalkınma Planı hedeflerine ulaşma ve Türkiye'nin katma
değeri yüksek ürünler üretmesi açısından önemli katkılar su-
nacağını belirtti.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ambassador
Stefano Manservisi ise Türkiye ekonomisine katkıda bulun-
manın ortaklığın bir parçası olduğunu söyledi.
İyi fikir ve araştırmaları projeye dönüştürmeye çalıştıkları-
nı, böylece ekonominin dönüşümüne katkıda bulundukla-
rını dile getiren Manservisi, farklı aşamalarda olunsa da AB
ve Türkiye'nin aynı sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile
getirdi.
AB'nin genişleme sürecinde eksiklikler bulunduğuna de-
ğinen Manservisi, buna karşın AB ve Türkiye'nin ortak çıkar-
ları bulunduğunu ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini
anlattı. Manservisi, "Birlikte yapmamız gereken çok şey var"
dedi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44
Powered by FlippingBook