1707 - Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

-A +A

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında BİGG ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği almış tedarikçi kuruluşa ön ödeme yapılabilmesinin önü açıldı.  Müşteri Kuruluşlar ile 1512-BiGG Programı ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği alan kuruluşlar arasında ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayabilecek BİGG desteği almış girişimcilerin faaliyet alanlarına buradan, Teknogirişim Sermayesi Desteği alan girişimcilerin bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında ise BİGG veya Teknogirişim Sermayesi almış Tedarikçi Kuruluşlar için üst limit 300.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %10’u olacak şekilde genel gider desteği verilecektir.

Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.


Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

Çağrıya KOBİ veya Büyük Ölçekli bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz. Fakat aynı fondan yatırım alan kuruluşlar bu yatırım nedeniyle birbirleri ile ilişkili kuruluş olarak değerlendirilmezler.

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir. Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.

 

Çağrı Dönemleri:

1. Çağrı Dönemi

2. Çağrı Dönemi

3. Çağrı Dönemi

Çağrı Açılış Tarihi:

19 Ocak 2024

01 Mayıs 2024

01 Ekim 2024

Çağrı Kapanış Tarihi:

04 Mart 2024

30 Haziran 2024

30 Kasım 2024

NOT: Ayrıntılar ve açıklamalar için çağrı duyurusuna bakınız.

 

Proje bütçesi en fazla 7.500.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri (bu desteğin üst sınırı 18 adam ay işgücünü geçmeyecektir.) ve şehirlerarası seyahat giderleri desteklenir.

Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, proje önerisinin  Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması durumunda projelere 8 puan verilecektir. Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansına bağlı olarak 5-10 puan arası ek puan da verilecektir.

Yeni işbirliklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla TEYDEB ana web sayfası olan https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm linki üzerinden “Tamamlanmış Projeler” seçeneğini kullanarak projelerin veri alanlarına erişim sağlanabilmektedir.

1707 Sipariş Ar-Ge çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

1707 Sipariş Ar-Ge çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz