1
2
3
4
5
6
7

Güncel TTS Duyuruları

-A +A
Süreli Duyurular

Nakit akışı kısıtı nedeniyle projelere kısmi bütçe aktarımı yapılmıştır. Ancak, transfer yapılan projelerin, PTS’de tüm ödenekleri aktarıldı olarak raporlanmaktadır. PTS’de sadece aktarılan ödeneklerin raporlanabilmesi için “sistem geliştirme” çalışmaları devam etmektedir. Nakit akışı kısıtı kalktığında, ödeme bekleyen projelere ödenekler doğrultusunda en kısa sürede transfer yapılacaktır.

17 Ekim 2017 tarih ve 30213 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik” hükümleri, Kamu ve Yüksek Öğretim Kurumları tarafından uygulanmalıdır. Bununla birlikte; Yönetmelik çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde, Transfer Takip Sistemi (TTS) işlemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi; Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınabilecektir.

Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar’ın Burslar başlığını düzenleyen 5 inci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“BİDEB bursu veya kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, projeden de burs ödemesi yapılabilir. Ancak, BİDEB’ten veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için Bilim Kurulu tarafından belirlenen proje aylık burs üst limitlerini aşamaz. Bu kapsamda BİDEB bursu alanların BİDEB ile ilişiği kesilmez. BİDEB’ten veya kamu kurum/kuruluşlarından burs alan veya almaya hak kazanan kişilerin projede yer alması halinde bu durum, değerlendirilmek üzere proje yürütücüsü tarafından Gruba yazılı olarak bildirilir.”

Bu bağlamda bursiyer bilgi formları da güncellenmiştir. (Yürürlük tarihi 11/03/2017'dir.)

30/05/2017 tarihli ve "Desteklenen TÜBİTAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamaları" başlıklı yazının ekinde talep edilen "Kurum Hissesi Harcama Bilgileri Tablosu"na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

SANAYİ TEZLERİ (SAN-TEZ) PROGRAMININ TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR DUYURU

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile Sanayi Tezleri (San-Tez) Programının TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülmesine ilişkin duyuru için lütfen tıklayınız.

               (Duyuru Tarihi: 02/03/2017)

KAYITLI OLMAYAN BURSİYERLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN DUYURU

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerde yer alacak bursiyerlere ve bu kişilere yapılacak ödemelere ilişkin hususlar; “Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın 5 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Bahsi geçen maddenin 9 uncu fıkrasında “Projede yer alan bursiyerlerle ilgili bilgilerin ve yapılacak değişikliklerin ilgili Gruba bildirilmesi zorunludur” denilmekte ve TTS web sayfasında yayımlanan “Bursiyer Bilgi Formu”larında da bursiyerlerin projeye dahil edilmesi sırasında form ve eklerin bir kereye mahsus olmak üzere Gruba iletilmesi ve Gruptan bursiyerin uygunluğuna dair onay alınmasının zorunlu olduğu tekraren belirtilmektedir. Bu nedenle, bursiyer SGK giriş ve burs ödeme işlemlerinin ilgili Araştırma Destek Grubu onayı alınmadan yapılmaması önem arz etmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü 

(Duyuru Tarihi: 15/02/2017)

PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLERİN SİGORTA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SGK GÖRÜŞÜ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda projelerde görevli bursiyerle ilgili düzenlemeler yapılması üzerine, SGK'dan görüş talep edildiği 14/03/2016 tarihli duyurumuzda belirtilmişti. Söz konusu talep üzerine Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza iletilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

- 21/09/2016 tarih ve 4999528 sayılı SGK görüş yazısı

(Duyuru Tarihi: 14/10/2016)

PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere; 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile bazı akademik personeller hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemleri başlatılmıştır.

Kurum/Kuruluşunuzda bu durumda olan personeliniz ile ilgili olarak; TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenerek Kurum/Kuruluşunuzda yürütülmekte olan ve söz konusu personelin yürütücü olarak görev aldığı projelerde tedbiren yapılması gereken iş ve işlemler Başkanlığımızca değerlendirilmiştir.

İlgili projelerde; herhangi bir harcama yapılmaması, ön ödemelerin kapatılması ve görevli bursiyerlerin SGK çıkış işlemlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

(Duyuru Tarihi: 01/08/2016)

Satın Alma Eşik Değerleri
  "TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projeleri İhale Yönetmeliğine" göre, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Projelerinde uygulanacak Eşik Değerleri için tıklayınız.
Gündelik ve Konaklama Tutarları
2021 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2021 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
Burs Ödemelerine İlişkin Duyurular
  Burs ödemelerinin Gelir Vergisinden istisna edilmesi hususundaki görüş için tıklayınız.
  2547 sayılı kanun çerçevesinde öngörülen azami öğretim süreleri dikkate alınarak burs ödemesi yapılması hakkında duyuru için tıklayınız.
  Kişilere yapılan ödemeler için ortak banka hesabı kullanılmaması hakkında duyuru için tıklayınız.
  Bursiyerlerin sigortalılığına ilişkin görüş için tıklayınız.
  Burs mahsuplarına ilişkin duyuru tıklayınız.
  Bursiyerlere SGK sorgulaması yapılması hakkında duyuru için tıklayınız.
Diğer TTS Duyuruları
Proje Teşvik İkramiyeleriyle İlgili Vergi Uygulamaları

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemelerinde vergi kesilip kesilmeyeceğine dair ve vergi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan Özelgeler:

PTİ den vergi kesilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.

PTİ ödemelerinin,

- ayrı işveren olarak vergilendirilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.
- aynı işveren olarak vergilendirilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.

  Gelişme Raporları veya Sonuç Raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerden daha geç gönderilmesi halinde, ilgili rapor dönemine ait Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemeleri yapılmayacağına ilişkin duyuru için tıklayınız.