Genel Bilgi

-A +A

AMAÇ

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

 

TANIMLAR

Araştırma Altyapısı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulmaları uygun görülmüş, yükseköğretim kurumları bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerini,

Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK): Araştırma üniversiteleri, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve TÜBİTAK'a bağlı Merkez ve Enstitüleri,

Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK): En az bir projenin yürütülmesinden sorumlu olan, araştırma programı yürütme grubunda yer alan, araştırma altyapısını veya Ar-Ge merkezini veya kamu Ar-Ge birimini,

ifade eder.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TÜBİTAK tarafından yayınlanacak çağrıya, başvuruyu, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve TÜBİTAK'a bağlı Merkez ve Enstitüler APYÖK olarak yapabilir.

Sunulacak araştırma programlarında; iş birliği platformunun, en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur.

Başvurularda yer alan üniversitelerin bünyelerinde başvuru konusu ile uyumlu araştırma altyapılarının olması beklenir.

 

ARAŞTIRMA PROGRAMI SÜRESİ

Süre en fazla 48 ay olabilir.

 

ARAŞTIRMA PROGRAMI DESTEK BÜTÇESİ KAPSAMI

Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir.

Makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez. Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alımı, sarf malzemesi, danışmanlık ve hizmet alımı, seyahat, personel, bursiyer, proje çıktı ve sonuçları paylaşım ve yayım gideri desteklenen harcama kalemleridir.

Ayrıca kurum hissesi ve genel gider desteği verilebilir.

Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi 4.000.-TL/ay ----------------
Yüksek Lisans Öğrencisi 13.500.-TL/ay 4.000.-TL/ay
Doktora Öğrencisi 20.000.-TL/ay 5.500.-TL/ay
Doktora Sonrası Araştırmacı 27.000.-TL/ay ----------------

 

ARAŞTIRMA PROGRAMI KAPSAMI

Sunulacak teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenir. Araştırma programında yer alacak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin; Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 3-6 düzeyinde olması beklenir.