Önemli Hususlar

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman ve bursiyerlerin  TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.
 • Başvurunun ön incelemeye alınabilmesi için, hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
 • Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası ile Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarının, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” olması,
 • Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacı, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle ve doğru kişi tarafından atılması,
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması,
 • Elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ve basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm proje ekibi tarafından imzalanması, imzaların orjinal olması ve mavi renkli kalemle atılması (Söz konusu form, proje ekibinin sadece proje yürütücüsünden oluşması durumunda dahi imzalanacaktır),
 • Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formunun; istenilen formatta hazırlanması, EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi hariç 25 sayfayı aşmaması, Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç),
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve  projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,
 • Proje ekibinde yurtdışı araştırmacı varsa, “Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Formu”nun ve araştırmacıya ait özgeçmiş formu ile araştırmacı tarafından imzalanmış ”projeye katılım mektubu”nun elektronik başvuru sistemine yüklenmiş olması,
 • Elektronik başvuruda ARBİS özgeçmişlerinin kullanılacak olması sebebi ile ARBİS’teki bilgilerin güncellenmesi,
 • Alınması önerilen makine-teçhizat, hizmet alımı ve sarf malzemelerine ait proforma faturaların eksik olmaması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda liste verilmesi,
 • Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması (HORİZON 2020 programı kapsamında başvuruda bulunan ve eşik değeri geçen kişilere, 1001 ya da 1003 programlarından herhangi birinde kullanılmak üzere sağlanan ek yürütücülük hakları bu kuralın dışında tutulur)
 • Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru  dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.),
 • Projede yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
 • Aynı/benzer proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise; elektronik başvuru sistemine girilmesi gereken bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun, eksik olmaması ve panel raporunda belirtilen değişiklikleri/düzeltmeleri içermesi,
 • Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin aynı/benzer içerikli projelerinin öneri durumunda/yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,
 • Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması,
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,
 • Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmış olması, literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,
 • Projenin Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden Etik Kurul/Yasal İzin Belgesinin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında yeterince titizlik gösterilmesi,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,
 • Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi,
 • Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde, TÜBİTAK Başkanı onay yazısının başvuruya eklenmiş olması, projenin orta veya büyük ölçekli olması, küçük ölçekli olmaması