Önemli Hususlar

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
 • Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması (HORIZON 2020 programı kapsamında başvuruda bulunan ve eşik değeri geçen kişilere, 1001 ya da 1003 programlarından herhangi birinde kullanılmak üzere sağlanan ek yürütücülük hakları bu kuralın dışında tutulur.)
 • Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir),
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının, eksiksiz doldurulması ve projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,
 • Elektronik Başvuru Sistemine yüklenmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması, Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç) ve formun 1. aşama için 4 sayfayı; 2. aşama için ise EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi hariç 25 sayfayı aşmaması,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise, Elektronik Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeler dikkate alınarak doldurulması,
 • Proje önerisinde yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin TÜBİTAK’a ya da farklı bir kurum/kuruluşa sunulmuş aynı/benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda olmaması,
 • Projenin yurt dışı saha çalışması içermemesi,
 • Alınması önerilen makine-teçhizat, hizmet alımı ve sarf malzemelerine ait proforma faturaların eksik olmaması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda liste verilmesi,
 • TÜBİTAK’tan talep edilen destek miktarının  "1003 Programı" için belirlenen destek üst limitlerini aşmaması (Başvuru formunun eki olan “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” bölümünde yer alan “Genel Bütçe Tablosu”nda belirtilen destek miktarı ile çevrimiçi başvuru sırasında talep edilen miktarları birbirinden farklı olmamalıdır.)
 • Proje kapsamında yapılacak arazi çalışması için talep edilen destek miktarının 10.000 TL'yi geçmesi halinde arazi planının sunulması,
 • Elektronik Başvuru Sistemindeki başvuru adımlarının belirtilen tarihe kadar eksiksiz olarak tamamlanması, sisteme yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
 • Islak imza ile yapılan başvurular için, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin belirtilen tarihe kadar Kurumumuza ulaşmış olması, gönderilen Proje Kapak Sayfası, Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formunun (2.aşama başvurularda), elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan "Elektronik Başvuru Çıktısı" olması,
 • Nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılan başvurular için,  imza sürecinin belirtilen tarihten önce tamamlanmış olması  (Nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılan başvurularda proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli elektronik sertifika  (e-imza) sahibi olması gerekmektedir.)
 • Islak imza ile yapılan başvurular için, basılı kopya olarak gönderilen “Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları” ile “Hak Sahipliği Beyan Formu”nda (söz konusu form ve proje ekibinde yalnızca proje yürütücüsü bulunması durumunda dahi imzalanacaktır), proje yürütücüsü/araştırmacı/danışman ile yürütücü/katılımcı kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orijinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması; kuruluş yetkilisi imza sayfasında kuruluş yetkililerinin adı, soyadı, ünvanı ve görevinin mutlaka belirtilmesi,(Hak Sahipliği Beyan Formu yalnızca 2.aşama başvurularda gereklidir)
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde/hastanelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, üniversitelere bağlı olmayan hastanelerde Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı/Başkan veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzasının olması,
 • Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması, durum tespitine/veri toplamaya yönelik rutin bir çalışma niteliğinde olmaması
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,
 • Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması (literatür referansı verilerek tartışılmış olması), literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,
 • Projenin Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, (Başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden söz konusu belgelerin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında titizlik gösterilmelidir.) (Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu, Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu)
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,
 • Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi,
 • Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde, TÜBİTAK Başkanı onay yazısının başvuruya eklenmiş olması, projenin orta veya büyük ölçekli olması, küçük ölçekli olmaması
 • Orta ve büyük ölçekli projelerin birden fazla alt projeden oluşması durumunda hazırlanan Protokol’ün ve proje yürütücüleri ile yürütücü kuruluşların en üst düzey kuruluş yetkilileri tarafından imzalanması ve başvuruya eklenmiş olması (Aynı üniversitenin farklı fakültelerinden birden fazla alt proje bulunması durumda dahi hazırlanması gerekmektedir.)

 

ÖNEMLİ: 1003 Programı kapsamında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar için aşağıdaki uzantıya basınız:
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1003_programi_bilgi_notu-v13.pdf