İzleme

Türkçe

İzleme Formları

Bursiyerler her dönem başında enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş sınıfını ve bölümünü gösteren öğrenci belgesinin aslını ve o dönem alacağı dersleri gösteren belgeyi, dönem sonunda ise ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belgenin (transkript) aslını, en geç Güz dönemi için Mart ayının, Bahar dönemi için Ekim ayının ilk 2 haftası içerisinde BİDEB’e iletmekle yükümlüdür.

Yükümlülükler

  • Desteklenen aday (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde ilgililer hakkında AYEK yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. Proje yürütücüsünün ve varsa proje ortaklarının akademik danışman değişikliği talebi ilgili Grup Koordinatörü tarafından karara bağlanır.

Yükümlülükler

  1. Bursiyer, destek kararının açıklanmasından itibaren 12 ay içinde gerekli belgelerin asıllarını/onaylı suretlerini BİDEB’e ulaştırmak suretiyle bursunu başlatmakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ve GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanılmasını engelleyen nedenlerle burs başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir.

İzleme Formları

Çalışma Sırasında BİDEB İzleme Sistemine Yüklenecek Raporlar ve Belgeler

  1. Çalışmaların başlamasından sonra en geç 1 ay içerisinde iletecek yurtdışı danışmanından alınmış imzalı başlama yazısı,
  2. Gelişme Raporu.

Çalışma Tamamlandıktan Sonra BİDEB İzleme Sistemine Yüklenecek Raporlar ve Belgeler

İzleme

  • Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gelişme raporunu, destek sonunda ise projenin bilimsel, teknik, idari, mali tüm gelişme ve sonuçları kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı Etkinlik Yürütücüsüdür. Etkinlik Yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme