İzleme

Türkçe

Ödeme

Destek ödemesi ve mahsuplaşma işlemleri

(1)  Başvuru sahibi kuruluş tarafından  proje özel hesabı açılır ve hesap bilgileri TÜBİTAK’a bildirilir.

(2)  Ödemeler  ön ödeme şeklinde yapılır. Ancak kuruluşun  talep  etmesi halinde  ödeme kuruluşun harcama yapması sonrasında da, onaylanan harcamalar kapsamında yapılabilir.

(3)  TÜBİTAK, kuruluşun kendi payını proje özel hesabına aktarmasından sonra kendisine düşen payı aynı hesaba aktarır.

Yöntem

Projenin izlenmesi

(1) Projenin, başvuruda belirtilen faaliyetler ile bu Esaslara uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak TTO tarafından hazırlanan dönemsel TTO faaliyet raporları ile izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır.

(2) Faaliyet raporu dönemleri 6 aylık olmak üzere sözleşmede belirlenir. Faaliyet Raporları proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilir.

Ödeme

Davet edilen bilim insanının Türkiye’ye geliş-dönüş yol masrafları karşılanabilir. Ayrıca, 4 haftaya kadar olan ziyaretlerde konuk bilim insanına gündelik ödenebilir. Uzun süreli (3–12 ay arası) ziyaretlerde konuk bilim insanının aylık yaşam giderlerine katkıda bulunmak üzere aylık en fazla 3.000,00 ABD Doları karşılığı TL destek verilebilir. Destek miktarları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir; uygun görülmesi ve talep edilmesi durumunda ise sağlık sigortası giderleri de kısmi olarak ödenebilir.

Destek süresi en çok toplam 12 aydır.

İzleme Formları

Bursiyerler her dönem başında enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş sınıfını ve bölümünü gösteren öğrenci belgesinin aslını ve o dönem alacağı dersleri gösteren belgeyi, dönem sonunda ise ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belgenin (transkript) aslını, en geç Güz dönemi için Mart ayının, Bahar dönemi için Ekim ayının ilk 2 haftası içerisinde BİDEB’e iletmekle yükümlüdür.

Yükümlülükler

  • Desteklenen aday (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde ilgililer hakkında AYEK yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. Proje yürütücüsünün ve varsa proje ortaklarının akademik danışman değişikliği talebi ilgili Grup Koordinatörü tarafından karara bağlanır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme