Türkiye haritası ve "Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016" yazısı

BT-İK 2011-2016

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 20 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilen 16. Toplantısı’nda 2007/201 no.lu “ Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı” kararında belirtildiği şekilde “Ülkemizdeki Ar-Ge personeli sayısını artırmak ve Ar-Ge personelinin mesleklere ve sektörlere göre dağılımını iyileştirmek üzere TÜBİTAK koordinasyonunda, Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.” 

Söz konusu karar gereği TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan ve 15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen BTYK’nın 22. toplantısında kabul edilen Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016 belgesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Kapsam

TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan ve 15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen BTYK’nın 22. toplantısında kabul edilen Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016'nın genel çerçevesini oluşturan stratejik amaçlarını, stratejilerini ve eylem planlarını görebilirsiniz.

Şekil 1. BT-İK Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016 Stratejik Amaç, Strateji ve Eylemleri

Strateji ve eylemlere ulaşmak için ilgili alanın üzerine tıklayınız. Şekil ve animasyon TÜBİTAK BTYPDB tarafından yapılmıştır.

 

Hazırlık Süreci

Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Strateji ve Eylem Planı belgesi çalışmaları kapsamında 2008-2009 yıllarında TÜBİTAK tarafından bilim ve teknoloji alanında etkin olan temel paydaşların katılımıyla araştırma yapmanın önündeki engellerin, çözüm önerilerinin ve ülkemizin araştırmacılar için bir çekim merkezi olabilmesinin yollarının tartışıldığı oniki çalıştay düzenlenmiştir.

Uluslararası araştırmacılar ile gerçekleştirilen ilk iki çalıştayda belirlenen konuların ilgili kurum/kuruluşlara aktarılarak çözüm üretilmesini ve böylece ülkemizin uluslararası araştırmacılar için daha cazip hale gelmesini sağlamak amacıyla BTYK 18. Toplantısı’nda alınan 2008/201 no.lu karar ile Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK’ın üyesi olduğu “Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesi” (UAKK) kurulmuştur. Komite kapsamında Çalışma/Oturma İzinleri ve Vatandaşlık Süreçleri, Eğitim, Akademik Denklik ve Akademik Yükselme, Özlük Hakları ve Sağlık konularında dört ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur.

UAKK’ın yanısıra, BTYK 19. Toplantısı’nda alınan 2007/201 no.lu ek karar ile, tüm çalıştaylardan elde edilen sorunların ilgili kurum/kuruluşlara aktarılarak çözüm üretilmesi ve ülkemizin araştırmacılar için daha cazip hale gelmesini sağlamak üzere Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Üniversiteler Arası Kurul, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TÜBİTAK’ın üyesi olduğu “Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Koordinasyon Komitesi” (BTİKKK) kurulmuştur. BTİKKK kapsamında oluşturulan Yönetişimin İyileştirilmesi ve Araştırma Kültürünün Geliştirilmesi, Araştırmaya Ayrılan Finansmanın ve Araştırmacıların Gelirlerinin Artırılması, Donanımlı -İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi, Ar-Ge Altyapısının Geliştirilmesi ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grupları oluşturulmuştur. BTYK 20. Toplantısı’nda BTİKKK çalışma gruplarında ortaya çıkan öneriler 2007/201 no.lu ek kararda yer almıştır. Aynı toplantıda UAKK çalışmalarında gelinen aşamalar değerlendirilmiş ve UAKK’ın kurulmasına ilişkin 2008/201 kararın sonuçlandırılmasına, çalışmaları süren ancak henüz sonuçlanmamış olan konuların ise BTİKKK kapsamında izlenmeye devam edilmesine karar verilmiştir.

Her iki Komite çalışmaları kapsamında çözümü tamamlanan eylemlere ulaşmak için tıklayınız.

5 Kasım 2010 ve 23 Kasım 2010 tarihli BTİKKK toplantılarında BT-İK Stratejisi ve Uygulama Planı amaç, strateji ve eylem önerileri görüşülmüş, BTİKKK kapsamında çalışılan ve henüz sonuçlandırılamayan maddelerin BT-İK Stratejisi ve Uygulama Planı’nda ele alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Komitelerin yanısıra, Nisan 2010’da TÜBİTAK tarafından bilim ve teknoloji insan kaynağı alanında ulusal stratejinin, yeni uygulamaların oluşturulması ve geliştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti sağlaması amacıyla kamu, yükseköğretim ve özel sektörden üyelerin katılımı ile “Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Stratejisi Danışma Kurulu” oluşturulmuş, Danışma Kurulu’nun önerileri ile BTYK 21. Toplantısı’nda döner sermaye ve denge tazminatı, araştırmacıların barınma imkanları ve doktora sonrası pozisyon tanımına ilişkin 2007/201 no.lu ek karar alınmıştır.

Ek kararda yer alan döner sermaye ve denge tazminatına ilişkin madde, BTİKKK kapsamında çözüme kavuşturulurken, diğer maddelere BT-İK Stratejisi ve Uygulama Planı eylemleri arasında da yer verilmiştir. Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Uygulama Planı amaç, strateji ve eylemleri 19 Ekim 2010 ve 26 Kasım 2010 tarihli toplantılarda Danışma Kurulu’nca değerlendirilmiş ve nihai hale getirilmiştir.

2011-2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’nda BT-İK sayısının artırılması ve sektörel dağılımın iyileştirilmesi, araştırma kültürünün, araştırmacıların yetenek ve deneyimlerinin geliştirilmesi, BT-İK personelinin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, araştırmacıların dolaşımının artırılması ve Ar-Ge personeli istihdam kapasitesinin geliştirilmesi olmak üzere beş ana amaç yer almaktadır. Söz konusu amaçlara bağlı olarak bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylemler belirlenmiştir. Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2007/201 no.lu kararın ek kararlarına ilişkin devam eden çalışmalar da 2011-2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’na aktarılmıştır.

Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Sistematiği

BTYK’nın 22. Toplantısı’nda 2007/201 no.lu Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı kararının amacına ulaştığı değerlendirilerek anılan kararın sonuçlandırılmasına ve 2011-2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’nın 2010/201 no.lu "Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016" kararı çerçevesinde takip edilmesine karar verilmiştir.