Genel Bilgi

Türkçe

Süreç

  • Proje önerileri PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) (http://eteydeb.tubitak.gov.tr) üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir.
  • Proje önerileri alanında uzman kişiler ve kurullar tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan projeler desteklenir.
  • Desteklenen projeler için firma ile TÜBİTAK arasında bir sözleşme imzalanır.
  • Firma projeyi yürütür ve altışar aylık dönemlerde proje giderlerini ve proje faaliyetlerini içeren dönem raporunu (Ar-Ge Yardımı İstek Formu) TÜBİTAK’a sunar.

Destek Kapsamı

1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

 

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel giderleri,

Önemli Hususlar

  • TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında TÜBİTAK’ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır. 
  • TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Destek Kapsamı

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Sağlanan desteğin miktarı nedir?

Önemli Hususlar

Programa çağrının açık olduğu dönemlerde 7/24 online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. Ancak kanuni ve işmerkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’deyerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

 

Destek Kapsamı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

 

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi