UBTYS 2011-2016 Eylem Önerisi Geliştirme Adımları

-A +A

 

 

Şekil 1. UBTYS 2011-2016 Yapılanması ve Yönetişim Mekanizması İlişkisi

 

Temel Tanım ve Kavramlar:

 Stratejik Amaç: Stratejik amaçlar, UBTYS 2011-2016 stratejik çerçevesini oluşturan yapıtaşlarıdır. Her bir stratejik amaç altında bu stratejik amacın neye hizmet ettiği tanımlanan bir amaç ifadesi tanımlanmıştır. Amaçlar  ulaşmak istenilen hedefin kavramsal ifadesi olup politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları gösterir.

Örnek (UBTYS 2011-2016’dan):
•    Amaç D.1.1 Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda Ar-Ge ve yenilik kaynaklı ekonomik kazanımların artırılması
 

Strateji1: Belirlenen amaçlara nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaçlara ulaşmak mümkün değildir.

Örnek (UBTYS 2011-2016’dan):
Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda;
•    D1.1.3 Bilginin yayılımını ve ticarileşmesini artırmak amacıyla paydaşların (üniversite-kamu-sanayi) bir araya geldiği platformların etkinleştirilmesi, disiplinler arası araştırmaların artırılması ve araştırma sonuçlarının paylaşımının teşvik edilmesi

Eylem1: Eylem, belirli bir stratejiye hizmet eden ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.
Her bir eylem önerisi yalnızca doğrudan ilgili olduğu strateji altına yazılmalıdır.  Eylemler stratejiye göre daha detaylı ve spesifik olarak tanımlanır. Eylem önerisi seçimindeki kriterler aşağıda verilmektedir.

  • Ar-Ge ve yenilik alanındaki faaliyetlere odaklanılması
  • Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 stratejileri ile doğrudan ilgili olması
  • Yapılabilir olması
  • İzlenebilir olması
  • Sonuca odaklı olması
  • Yeterince açık, anlaşılır ve kısa olması
  • Kurumsal etkinin ötesinde ulusal düzeyde etki yaratabilecek olması

Örnek (UBTYS 2011-2016’dan):
•    “Y2.1.3: Araştırmacıların Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklarından daha etkin yararlanmalarının sağlanması” stratejisine hizmet eden bir eylem:
Araştırmacılara, akademisyenlere ve Ar-Ge çalışanlarına yönelik olarak patent eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması (Sorumlu Kurum: Türkiye Patent Enstitüsü; Zaman Aralığı: 2011-2016)

Eylem önerilerinde aşağıdaki başlıklarda bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

  • Gönderen kuruluş: Eylem önerisini ileten kurumun ismi yazılacaktır.
  • Sorumlu Kuruluş: Eylem önerisinden birincil olarak sorumlu olacak kurum ismi belirtilecektir. Sorumlu kurum, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu toplantılarında eylem ile ilgili raporu işbirliği yapacağı kuruml...
24.12.2012 Kurumsal, Politikalar, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016