“Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi”

-A +A

06/08/2018 tarih ve 30501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

“Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi” Transferi

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi” TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir.

Teknoloji Transfer Bedeli (KDV Hariç)

Royalti Bedeli

Lisans Alanın Transfere Konu Teknolojiden Faydalanarak Ürettiği Ürünlerin Satış Fiyatı Üzerinden % 5 Royalti Alınması

 

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA, tto@tubitak.gov.tr)

İlgili Personel: H. Seda ÖZDAĞ - Tel: (0312) 468 53 00/1710,

seda.ozdag@tubitak.gov.tr

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

 

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

Gizlilik dereceli bilginin işlenmesi sırasında uygun cihazın uygun bölgelerde kullanılması bilgi güvenliği açısından önemlidir. Cihazlar çalışırken gizlilik dereceli bilgiler kullanıcı farkında olmadan elektromanyetik yollarla istenmeyen kişiler tarafından ele geçirilebilir. TEMPEST standardına sahip kasa ve monitörden oluşan “Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi”, bu tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kullanılmaktadır. Teknoloji Transfer Paketi başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 - BAŞVURU ŞARTLARI

 • Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
 1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
 • Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

 • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
 3. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

07.08.2023