1704 - SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

-A +A

Özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, sanayi kesimine yönelik üst politika belgelerinin hedefleri olan katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi amacıyla bir teknoloji ekosistemi olan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmıştır. Oluşturulan SAYEM platformları ile Türkiye’nin Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanarak cari açığın azaltılması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında, sera gazı emisyonlarını, 2030'a kadar asgaride %55 oranında azaltmayı ve 2050'ye kadar da net olarak sıfırlayarak, iklim-nötr bir yapıya kavuşmayı hedeflemektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı değişikliklerin yanı sıra, uluslararası ekonomi ve ticarette meydana gelen dönüşüm karşısında, ülkemiz 2023 ve kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek dönüşümün sağlanması, Türkiye’nin 1980 sonrası ihracata dayalı büyüme stratejisi ile küresel ekonomiyle sağladığı bütünleşmenin korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede 15 Temmuz 2021 tarihinde Yeşil Mutabakat Eylem Planına yönelik olarak 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır.

Artan sayıda uluslararası firma ve yatırımcının da yeşil dönüşüm yol haritalarını belirleyerek, düşük karbonlu, yeşil ekonomiye geçişe ivme kazandırmayı hedefledikleri görülmektedir. Bu girişimler arasında, Birleşmiş Milletler çatısı altında bugüne kadar 1397 firma ve 74 yatırımcının katılım sağladığı Sıfır Emisyon Yarışı ve 280 firmanın taraf olduğu RE1002 (Yenilenebilir Enerji 100) yer almaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye ekonomi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülmektedir. Bu alanda, atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir.

Sürekli başvuruya açık olarak kurgulanan SAYEM çağrısı ile Yeşil Mutabakat kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çağrıda; özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik Platformunun oluşturulması, bu platform aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritalarının (ÜYH) oluşturulması ve bu Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik Ürünleştirme Programları (ÜPG)
desteklenecektir.

ÜYH kapsamında hedeflenen ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi amacı ile platformdaki kuruluşların birlikte yürütecekleri Ürünleştirme Projeleri (ÜP) ile birlikte iş yapma yetenekleri geliştirilecek ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlanacaktır.

Çağrı Kapsamı:

Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları çağrı kapsamındadır. SAYEM başvurusu yapıldığında hedeflenen ürünün Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) en az 5, tercihen THS 6 olmalıdır. THS 5 ve üzerindeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesi ve THS 9’a getirilerek ticarileştirilmesi bu çağrı kapsamındadır. Yalnızca THS 8 ve THS 9 seviyesinden başlayan çalışmaları kapsayan başvurular çağrı kapsamı dışındadır.

Tanımlar:

Ürünleştirme Programı (ÜPG): ÜYH’deki ÜP’lerin tümünü içeren ana başvuruyu,

Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluş (ÜPOK): ÜPG yürütücüsü dışında ortak olarak başvuran kurum/kuruluşları,

Ürünleştirme Programı Yürütücü Kuruluş (ÜPYK): Ürünleştirme programının yürütülmesinden sorumlu ve platformu temsil eden muhatap kuruluşu,

Ürünleştirme Projesi (ÜP): Ürünleştirme programında yer alan her bir projeyi,

Ürünleştirme Yol Haritası (ÜYH): Hedeflenen ürünün/ürün grubunun geliştirilmesi süreçlerini kapsayan, tüm ÜP’lere ait ara ve nihai çıktıların/ürünlerin birbirleri ile olan etkileşimini zaman entegrasyonu içinde gösteren planlamayı,

Bütçe:

Çağrıya başvuru yapacak platformların yapacakları başvurular için ÜPG toplam bütçesi üst sınırı 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olacaktır. Bütçe üst sınırına genel bütçe kapsamındaki idareler Proje Teşvik İkramiyesi ve kurum hissesi, sermaye şirketlerindeki genel gider desteği dahil değildir.

Süre:

ÜPG süresi; Ürünleştirme aşaması en fazla 48 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi bu süre aşılmaz.

Çağrı başvurusu için tarihler aşağıdaki gibidir:

Çağrının açılış tarihi*

23. 01.2023

Başvuruların PRODİS üzerinden           alınması

15.06.2023

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih**

TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrı sürekli başvuruya açıktır.

Ürünleştirme Programı başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması

Eksik bilgi ve belgeler TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar tamamlanır.

*1704 SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısı TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana
kadar sürekli başvuruya açıktır. Başvuru öncesinde çağrı ile ilgilenenlerin sayem.basvuru@tubitak.gov.tr adresine e-posta atarak TÜBİTAK SAYEM sorumluları ile ön görüşme talep etmesi önerilmektedir. Böylece TÜBİTAK tarafından da platformların oluşması ve gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
** Sermaye şirketlerinin başvuru yapabilmesi için kuruluş bazlı ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Kuruluş bazlı ön kaydın yaptırılmaması veya kuruluş bazlı ön kayıt evraklarındaki eksiklik nedeniyle ön kayıt onayının verilememesi durumunda sorumluluk kuruluşa aittir. Kuruluş bazlı ön kayıt için çağrı açılış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Bu nedenle çağrıya başvuru yapmayı planlayan firmaların zaman kaybetmeden kuruluş bazlı ön kayıt işlemleri gerçekleştirmesi tavsiye edilir. Kuruluş bazlı ön kayıtla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız 

Önemli Notlar;

Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.
Proje önerileri e-imza ile gönderileceğinden, e-imzanın temin edilmesi veya e-imzanın olması durumunda e-imza geçerlilik sürelerinin kontrol edilerek çağrı kapanış tarihine kadar e-imza süresinin bitecek olması durumunda e-imzanın yenilenmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ön kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız

Başvuru Şartları:

ÜPG kapsamında büyük ölçekli kuruluşlar veya hedeflenen ürüne temel olacak teknolojiye ait önemli fikri mülkiyet haklarına sahip KOBİ’ler ÜPYK olabilir. Aynı zamanda ÜPYK’nın aşağıdaki niteliklerden mutlaka birini sağlaması beklenmektedir:

 •  Ar-Ge Merkezi Belgesi olması ve en az 2 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması,

 • Teknopark şirketi olması ve en az 2 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması,

 • Uluslararası ortaklı en az 1 projede görev almış olması ve en az 2 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması

 • 3 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması

ÜPYK dışında en az 3 ÜPOK’dan oluşmalıdır. ÜPOK’lar içerisinde aşağıda belirtilen özelliklere sahip en az birer kurum/kuruluş bulunmalıdır. Bu özelliklere sahip ÜPOK’ların olmaması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. Aşağıda belirtilen özelliklerden birden fazlasına sahip olan ortakların kendi tercih ettikleri tek bir özellik dikkate alınacaktır.

 • Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi,

 • Genel bütçe kapsamındaki idareler (7. Çağrı kapsamı bölümünde tanımlanmıştır)

 • KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketi

Bu çağrı kapsamında Yönergenin “Başvuru yapabilecek kurum, kuruluş ve kişilerle ilgili sınırlamalar” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve aşağıdaki özelliklere sahip kurum/kuruluşların platformda yer alması olumlu değerlendirilecektir.

 • Hedef ürün/ ürün grubunun potansiyel müşterisi/kullanıcısı olabilecek kuruluşlar

 • TTO’lar

 • TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004) Programı, SAYEM programı, 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı, 1707 Sipariş Ar-Ge desteği alan kurum/kuruluşlar

 • Teknoloji tabanlı girişimcilere yatırım yapan kuruluşlar

 • TÜBİTAK 1512 BİGG desteği veya Teknogirişim desteği alan firmalar

 • Yenilikçi startup/teknogirişim firmaları

 • Pazar payını etkileyecek büyüklükte firma(lar)

 • Yan sanayi temsil gücü olan KOBİ’ler

 • Uluslararası Ar-Ge projesi yapmış/yapmakta olan sermaye şirketleri

İŞ BİRLİĞİ YAPISI:

 • Çağrı’ya sadece ortaklı başvurular kabul edilecektir.

 • Ürünleştirme Programı Başvurusu, Ürünleştirme Programı Yürütücü Kuruluş ve Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluşları tarafından tek bir başvuru halinde ortak olarak sunulacaktır.

 • Ürünleştirme Programı Yürütücü ve Ortak Kuruluşlar aralarında bir İş Birliği Sözleşmesi imzalayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Ürünleştirme Programı Başvurusu TÜBİTAK’a PRODİS üzerinden çevrimiçi gönderilir ve aşağıdakileri içerir:

 • Ürünleştirme Programı Önerisi

 • Ekonomik Fizibilite Raporu (Başvuru ekidir)

 • İşbirliği Sözleşmesi (Başvuru ekidir, TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun hazırlanarak tüm ortaklar tarafından imzalanmalıdır, başvuru ekinde imzalı olması zorunlu değildir, kabul edilen programlar için sözleşme imzalanana kadar imzalı halinin iletilmesi gerekir).

 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Sözleşmesi (Başvuru ekidir, tüm ortaklar tarafından imzalanmalıdır, başvuru ekinde imzalı olması zorunlu değildir, kabul edilen programlar için sözleşme imzalanana kadar imzalı halinin iletilmesi gerekir.). Program destek süresinde ihtiyaç duyulması halinde TÜBİTAK onayı ile güncellenebilir.

 • Ürünleştirme Projesi Detay Dokümanı (Başvuru ekidir)

 • Ürünleştirme Yol Haritası Yönetimi Projesi Formu (Başvuru ekidir)

SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı Tanıtım Toplantısını izlemek için lütfen tıklayınız.

SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı Bilgilendirme Sunumu için lütfen tıklayınız.