Destek Kapsamı

-A +A

Çağrıya, Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük Ölçekli) ve Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş (en az bir KOBİ ve en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü) ortak başvuru yapabilecektir.

Azami destek süresi 24 aydır.

Müşteri Kuruluşun, projede teknolojinin geliştirilmesinde yapılacak Ar-Ge faaliyetlerine katılması durumunda sadece geliştirilecek teknolojinin şirket bünyesine kazandırılması için harcayacağı işgücü desteklenecektir. Bu desteğin üst sınırı 10 adam-ay işgücünü geçmeyecektir.  TÜBİTAK “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verecek, kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.

Müşteri Kuruluş büyük ölçekli kuruluş ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %20’sini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verecektir.

Müşteri Kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %10’unu Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %70’ini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verecektir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için  destek oranı %100’dür.  Müşteri kuruluş, büyük ölçekli kuruluş ise kabul edilen harcama tutarının  %20’sini; Müşteri Kuruluş KOBİ ise kabul edilen harcama tutarının %10’unu karşılayacaktır. Geri kalan kısmını TÜBİTAK hibe destek olarak verecektir.

Çağrı kapsamında Teknoloji Sağlayıcı Kurum(lar)/Kuruluş(lar) için desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel giderleri,

b) Bursiyer giderleri,

c) Seyahat giderleri,

ç) Danışmanlık giderleri,

d) Hizmet alımı giderleri,

e) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,

f) Malzeme ve sarf giderleri,

g) Genel Gider Desteği (%20) yalnızca Mikro KOBİ Ölçeğindeki kuruluşlara verilecektir.

ğ) Kurum Hissesi (Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin 95 inci maddesinin onbir, oniki ve onüçüncü fıkralarına göre tespit edilen oranda).